บุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา

ตำแหน่ง: หัวหน้าภาคอนามัยครอบครัว

Email: chaiwat.won@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ นพ.โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์

ตำแหน่ง: อาจารย์

Email: chokchai.mun@mahidol.ac.th

รองศาตราจารย์ ดร.นพ.พิทยา จารุพูนผล

ตำแหน่ง: อาจารย์

อีเมล์: phitaya.cha@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์

ตำแหน่ง: อาจารย์

Email: pimsurang.tae@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย ปิติกุลตัง

ตำแหน่ง: อาจารย์

อีเมล์: supachai.pit@mahidol.ac.th

รองศาตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย

ตำแหน่ง: อาจารย์

อีเมล์: sutham.nan@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์

ตำแหน่ง: อาจารย์

อีเมล์: kanittha.cha@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ขจรชัยกุล

ตำแหน่ง: อาจารย์

อีเมล์: piyathida.kha@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริณธิ์ กิตติพิชัย

ตำแหน่ง: อาจารย์

อีเมล์: wirin.kit@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.กรวรรณ ยอดไม้

ตำแหน่ง: อาจารย์

อีเมล์: Korravarn.yod@mahidol.ac.th

นางสาวสุจิตตา ผาติบัณฑิต

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา

อีเมล์: suchitta.pha@mahidol.ac.th

นายประวิง เหล็กสูงเนิน

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ภาควิชา

อีเมล์: prawing.lak@mahidol.ac.th

footer logo

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาอนามัยครอบครัว อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง ชั้น 9
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.

โทรศัพท์: 0 2354 8536 ,0 235 4844-9 ต่อ 1302
อีเมล์: headphfh@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phfh.ph.mahidol.ac.th
Follow us: , https://www.facebook.com/MUFHPH/