ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2562

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2561

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2560

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2559

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2558

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2557

  (1) ชื่อเรื่อง : Factors Influencing the Preparedness of Family for Taking Logn-Term Care of The Elderly.
  ผู้แต่ง : Bulan Phusudsoong, Sutham Nanthamongkolchai, Chokchai Munsawaengsub, Pimsurang Taechaboonsermsak, Supachai Pitikult
  วารสาร : Asia J Public Health 2014;5: 1-8.

  (2) ชื่อเรื่อง : Customized-language voice survey on mobile devices for text and image data collection among ethnic groups in thailand: A proof-of-concept study.
  ผู้แต่ง : Kasemsak Jandee, Pimsurang Taechaboonsermsak, Amnat Khamsiriwatchara, Peerawat Wansatid, Jaranit Kaewkungwal
  วารสาร : Journal of Medical Internet Research 2014;9(3).

  (3) ชื่อเรื่อง : ความเชื่อถือได้ในการประเมินซํ้าและความสอดคล้องภายในเนื้อหาของแบบสอบถามคุณภาพชีวิตของเด็กซีพี.
  ผู้แต่ง : ขวัญชนก สุวรรณาม, สายพิณ ประเสริฐสุขดี, ปิยะธิดา ขจรชัยกุล
  วารสาร :วารสารกายภาพบำบัด.2557;36(2)60-69

  (4) ชื่อเรื่อง : Monitoring and Evaluation of a Model Development Project and Strategic Campaign on HIV/AIDS Prevention among Muslim Communities in Thailand.
  ผู้แต่ง : Kanittha Chamroonsawasdi, Sukontha Kongsin, Suwat Srisorrachatr, Nutchawan Boonreung, Sittikorn Rongsumlee
  วารสาร : AIDS Clin Res 2014;5:12.

  (5) ชื่อเรื่อง : Quality of Life among Breast Cancer Patients Undergoing Treatment in National Cancer Centers in Nepal.
  ผู้แต่ง : Sajani Manandhar, Deepak Sundar Shrestha, PimsurangTaechaboonsermasak, Sukhontha Siri, Jarueyporn Suparp
  วารสาร : APJCP 2014;15(22):9753-9757.

  (6) ชื่อเรื่อง : The Effect of Vfruits-Vvegetables Program for Changing Fruits and Vegetables Consumption Behavior in the Fifth-Grade Students in Bangkok.
  ผู้แต่ง : Siree Suwansin, Supreya Tunsakul, Manirat Therawiwat, Piyatida Khajornchaikul
  วารสาร :  The Public Health Journal of  Burapha University 2014;9(2 ):89-107.

  (9) ชื่อเรื่อง : โปรแกรมส่งเสริมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูงในกลุ่มผู้สูงอายุเขตกรุงเทพมหานคร
  ผู้แต่ง : พนิตนันท์ วงศ์สุวรรณ, วีณา เที่ยงธรรม, อาภาพร เผ่าวัฒนา, สุธรรม นันทมงคลชัย
  วารสาร : Journal of Public Health Nursing 2014;28(3):145-160.

  (10) ชื่อเรื่อง : Relationship between Leadership Behaviors and Job Satisfaction among Nurses in Hospitals of South Kordofan State, Sudan.
  ผู้แต่ง : Waleed Ali Ahmed Mohammed, Charuwan Tadadej, Wirin Kittipichai, Krit Pongpirul
  วารสาร : J Nurs Sci Vol  2014;32(4):70-77.
   
  (11) ชื่อเรื่อง : ความตั้งใจที่จะมีพฤติกรรมป้องกันการรับและถ่ายทอดเชื้อในวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่เสี่ยงของประเทศไทย
  ผู้แต่ง : สุภาพรรณ สิงห์เหาะ, กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์, พิทยา จารุพูนผล, วิริณธิ์ กิตติพิชัย
  วารสาร : J Pub Health Dev. 2014;12(2):3-19.

  (12) ชื่อเรื่อง : ผลของโปรแกรมพัฒนาการสอนเพศศึกษาของบิดาต่อการสื่อสารเรื่องเพศกับบุตรชาย อายุ 10-12 ปี ในเขตปริมณฑล
  ผู้แต่ง : ปภาวี ไชยรักษ์, กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์, วิริณธิ์ กิตติพิชัย, ปิยะธิดา ขจรชัยกุล
  วารสาร : Journal of Public Health 2014;44(1).

  (13) ชื่อเรื่อง : ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง จังหวัดพะเยา
  ผู้แต่ง : วิไลพร พุทธวงศ์, วิริณธิ์ กิติพิชัย, ทัศนีย์ ศิลาวรรณ, โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์
  วารสาร:  Journal of Public Health 2014;44(1).

footer logo

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาอนามัยครอบครัว อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง ชั้น 9
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.

โทรศัพท์: 0 2354 8536 ,0 235 4844-9 ต่อ 1302
อีเมล์: headphfh@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phfh.ph.mahidol.ac.th
Follow us: https://www.facebook.com/MUFHPH