ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2561

ปิยะธิดา ขจรชัยกุล

ปัจจัยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัยของครอบครัวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสมุทรสาคร. วารสารมหาจุฬาวิชาการ2561;5(2):261-274.

พาริณี สุกใส,สุธรรม นันทมงคลชัย,ศุภชัย ปิ ติกุลตัง,โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์,พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในเขตเมือง จังหวัดราชบุรี. วารสารวิชาการสาธารณสุข2561;27(5):809-818.

ศิริยุภา วรชินา,สาวิตรี ทยานศิลป์,ปิยะธิดา ขจรชัยกุล

การศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมการบริโภคอาหารต่อความสามารถทางพหุปัญญาในเด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ปี ที่เป็นเด็กด้อยโอกาส จังหวัดสุรินทร์. วารสารวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย2561;13(45):44-55.

เวชศาสตร์ เรืองโสภิษฐ์,ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ,นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์,ปิยะธิดา ขจรชัยกุล

ประสิทธิผลการปฏิบัติตามหลักเกเกณฑ์การเรียกร้องสินไหมทดแทนสุขภาพของเจ้าหน้าที่บริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร. วารสารกฎหมายสขภาพและสาธารณสุข2561;4(1):15-31.

ธนิดา อินทะจักร์, ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ,นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์,ปิยะธิดา ขจรชัยกุล

ความคิดเห็นต่อการแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการทางสาธารณสุขในวาระสุดท้ายของชีวตในผู้สูงอายุ จ.ลําปาง.วารสารกฎหมายสขภาพและสาธารณสุข2561;4(2):163-177.

Rian Adi Pamungkasa, Kanittha Chamroonsawasdia, Paranee Vatanasomboond

Family functioning integrated with diabetes self-management: a concept analysis. Frontiers of Nursing2018;5(3):199-206.

Pitchada Sutipan, Ungsinun Intarakamhang, Wirin Kittipichai, Ann Macaskill

Effects of Self-management Program on Healthy Lifestyle Behaviors among Elderly with Hypertension.The Journal of Behavioral Science 2018;13(2):38-50.

Korravarn Yodmai, Ratana Somrongthong, Ramesh Kumar Wirin Kittipichai, Ann Macaskill

Determinants of Quality of Life among Rural Elderly Population in Journal of Liaquat University of Medical & Health Sciences 2018;17(3):180-184.

ศิริวรรณ ประทุม,วิริณธิ์ กิตติพิชัย

แบบแผนของครอบครัวที่มีบุตรปลูกถ่ายตับ. วารสารสุขศึกษา 2561;41(2):193-204.

ธวัช บุญนวม ,โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ ,สุธรรม นันทมงคลชัย ,ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร

การยอมรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการในคลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลศิริราช วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 2561;48(2):127-136.

ลภัสรดา ศิริดำรงคชัย ,สุธรรม นันทมงคลชัย ,โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ ,พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ ,กรวรรณ ยอดไม้

โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 2561;48(2):127-136.

Muhammed Ashraful Alam ,Kanittha Chamroonsawasdi ,Chokchai Munsawaengsub ,Natkamol Chansatitporn ,andMd Shafiqul Islam 

Regional Variations of Fertility Control Behavior among Rural Reproductive Women in Bangladesh: A Hierarchical Analysis. Behavioral Sciences 2018;8(8):1-12.

Aree Jampaklay ,Kerry Richter ,Kanchana Tangchonlatip ,Sutham Nanthamongkolchai

The impact of parental absence on early childhood development in the context of Thailand. Asian and Pacific Migration Journal 2018;27(2):209-230.

Ratchakorn Kaewpramkusol ,Kate Senior ,Richard Chenhall ,Sutham Nanthamongkolchai ,Surasak Chaiyasongef

A qualitative exploration of Thai alcohol policy in regulating availability and access. International Journal of Drug Policy 2018;58:1-8.

สุทัศน์ โชตนะพันธ์, กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์, อรนุช นำไพศาล

การบริหารจัดการโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่เก็บข้อมูลหลายพื้นที่ : บทเรียนจากโครงการประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประชากรไทยในแต่ละภูมิภาค

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2560

พิชสุดา เดชบุญ, กฤติเดช มิ่งไม้, อภิเชษฐ์ จำเนียรสุข, โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์, สุุธรรม นันทมงคลชัย

มุมมองของภรรยาที่มีต่อความเสมอภาคกันในครอบครัว 2548. 2;161-173.

อรวรรณ วรอรุณ, ปิยะธิดา ขจรชัยกุล, ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์, ศุภชัย ปิติกุลตัง.

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมตนเองในพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดสุพรรณบุรี.วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา 2560. 12(2);75-85.

ภาสิต ศิริเทศ, กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์, ศุภชัย ปิติกุลตัง, กรวรรณ ยอดไม้

ผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกัน การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารสาธารณสุขศาสตร์  2560. 47(3);241-253.

Wisit Chaveepojnkamjorn, Natchaporn Pichainarong, Rungsinoppadol Thotong, Pratana Satitvipawee , Supachai Pitikultang

Relationship between Breast cancer; Oral contraceptive use; Thai premenopausal Women: a Case-Control Study. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention May. 2017;18 (5) 39:1429-1433.

Kanittha Chamroonsawasdi, Suthat Chottanapund, Pravich Tunyasitthisundhorn, Nawaphan Phokaewsuksa, Tassanee Ruksujarit, Pawarat Phasuksathaporn

Development and Validation of a Questionnaireto Assess Knowledge, Threat and Coping Appraisal,and Intention to Practice Healthy Behaviors Relatedto Non-Communicable Diseases in the Thai Population. Behav. Sci. 2017;7(20):1-10.

Supachai Pitikultang, May MayKhin, Sukhontha Siri, Pimsurang Taechaboonsermsak

six months exclusive breastfeeding among myanmar migrants in samutsakhon province, Thailand. Southeast  Asian J Trop Med Public health 2017;48(3):662-673.

Ratana Somrongthong, Sunanta Wongchalee, Chandrika Ramakrishnan, Donnapa Hongthong, Korravarn Yodmai, Nualnong Wongtongkam

Influence of socioeconomic factors on daily life activities and quality of life of Thai elderly. Journal of Public Health Research 2017; 6(862):49-55.

ศรุต ยาหาวงษ์, วีณา เที่ยงธรรม, สุธรรม นันทมงคลชัย

ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว. วารสารพยาบาลสาธารณสุข, 2560;31(1).

มนทกานต์ วัฒนานันท์, ศุภชัย ปิติกุลตัง, สุธรรม นันทมงคลชัย, โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์, พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์

โปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนจากครอบครัวของ ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดมดลูกและรังไข่ทั้งสองข้างแบบส่องกล้อง.วารสารสาธารณศาสตร์ 2560;47(2).

กาญจนา เอี่ยมอักษร, สุรชาติ ณ หนองคาย, ยุวนุข สัตยสมบูรณ์, วิริณธิ์ กิตติพิชัย

การเตรียมความพร้อมรับอุทกกภัยของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในเขตสุขภาพที่ 1,2 และ 3. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 2560:47(2)120-130.

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2559

สุภาวดี วรมาลี, กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์, วิริณธิ์ กิตติพิชัย, นฤมล เอื้อมณีกูล

โปรแกรมพัฒนาเจตคติต่อบทบาททางเพศและทักษะชีวิตต่อการป้องกัน พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๕ จังหวัดลพบุรี.ธรรมศาสตร์เวชสาร 2559;16(3):456-466.

บุษบา สงวนประสิทธิ์, ประสิทธิ์ ลีระพันธ์, พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์, เรวดี จงสุวัฒน์.วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา 2559;14(2):50.

การเตรียมความพร้อมรับอุทกกภัยของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในเขตสุขภาพที่ 1,2 และ 3. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 2560:47(2)120-130.

ญาดา พันธ์แตง, กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์, จรวยพร สุภาพ, วิริณธิ์ กิตติพิชัย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรอายุไม่เกิน 6 เดือน ในจังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 2559;46(2).

พัชรา พันธุ์มี, พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์, ศุภชัย ปิติกุลตัง, โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้พิการ ในจังหวัดนครปฐม.วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 2559;46(2).

KorravarnYodmai, Ratana Somrongthong

Depression and Factors Associated with the Quality of Life among the Elderly in Numpong and Somsoong District, Khonkean Province, Thailand. European Journal of Scientific Research 2016;138 (3):193-199.

Vikas Sharma, Kanittha Chamroonswasdi, Suwat Srisorrachatr

Rate of Adherence to and Factors Associated with Methadone Maintenance Treatment Program (mmtp) Compliance among Injecting drug use Patients in Nepal. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2016;47(2):287-298.

Adhish Dhungana, Sutham Nanthamongkolchai, Supachai Pitikultang

Factors Related to Intention to Undergo Female Sterilization Among Married Women in Rural Kathmandu, Nepal. Nepal J Epidemiol. 2016;6(1): 539-547.

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2558

ลลิตา พนาคร, สุธรรม นันทมงคลชัย, ศุภชัย ปิติกุลตัง, โชคฃัย หมั่นแสวงทรัพย์, พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุหญิงจังหวัดลำพูน. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 2558; 45(2): 197-209.

Korravarn Yodmai, Sipapa PhummarakJonathan C Sirisuth, Ramesh Kumar, Ratana Somrongthong

QUALITY OF LIFE AND FEAR OF FALLING AMONG AN AGING POPULATION IN SEMI RURAL, THAILAND. JAyub Med Coll Abbottabad 2015;27(4).

Pimsurang Taechaboonsermsak, Rubina Shrestha, Sukhontha Siri, Pithaya Charupoonphol

Contraceptive Intentions among Women Undergoing Comprehensive Abortion Care in Maternity Hospital Kathmandu, Nepal. Asia Journal of Public Health 2015; January-June.

Wirin Kittipichai, Rattanaporn Arsa, Ann Jirapongsuwan, Chatchawal Singhakant

Quality of Life Among Thai Workers in Textile Dyeing Factories. Global Journal of Health Science 2015;7(3).

Kanittha Chamroonsawasdi, Phitaya Charupoonphol, Suwat Srisorrachatr

Rate of Utilization of Skilled Birth Attendant and the Influencing Factors in an Urban Myanmar Population. Asia-Pacific Journal of Public Health 2015:1–10.

พรวลี นิ่มศิริสุวรรณ, ปิยะธิดา ขจรชัยกุล, ศุภชัย ปิติกุลตัง, สุพร อภินันทเวช

ผลของการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ต่อความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กปฐมวัย.วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา 2558;10(1):106-107.

วราพร วิริยะอลงกรณ์, กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์, วีรศักดิ์ เมืองไพศาล, สืบวงศ์ จุฑาภิสิทธิ์

ผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองต่อความรู้ เจตคติ และความถูกต้องในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ของสตรีอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง. ธรรมศาสตร์เวชสาร 2558;15(2):282-290.

บุญรักษา ญาณสาร, อาภาพร เผ่าวัฒนา, สุธรรม นันทมงคตลชัย, นฤมล เอื้อมณีกูล

ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะในการสื่อสารเรื่องเพศโดยแกนนำกลุ่มเพื่อนเพื่อป้องกัน พฤติกรรมเสี่ยงในการมเพศสัมพันธ์ของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น.วารสารพยาบาลสาธารณสุข 2558;29(1):114-131.

ณัฐดนัย วิจิตรเกษม, พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์, สุธรรม นันทมงคลชัย, โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์, ศุภชัย ปิติกุลตัง

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 2015(ฉบับพิเศษ):43-54.

บุษบา เทียนภู่, โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์, สุธรรม นันทมงคลชัย, ศุภชัย ปิติกุลตัง

ผลของโปรแกรมการเรียนรู้ผ่านสื่อตัวแบบต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง ในเด็กวัยเรียนโรคหอบหืด. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 2015(ฉบับพิเศษ): 55-66.

มุทิตา วรรณชาติ, สุธรรม นันทมงคลชัย,โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์, พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์

คุณภาพชีวิตแของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง ในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 2015(ฉบับพิเศษ): 18-29.

อภิเชษฐ์ จำเนียรสุข, สุธรรม นันทมงคลชัย, โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์, ศุภชัย ปิติกุลตัง

ความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุหลังเกษียณอายุการทำงาน ในจังหวัดแพร่. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 2015(ฉบับพิเศษ): 30-42.

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2557

Bulan Phusudsoong, Sutham Nanthamongkolchai, Chokchai Munsawaengsub, Pimsurang Taechaboonsermsak, Supachai Pitikult

Factors Influencing the Preparedness of Family for Taking Logn-Term Care of The Elderly. Asia J Public Health 2014;5: 1-8.

Kasemsak Jandee, Pimsurang Taechaboonsermsak, Amnat Khamsiriwatchara, Peerawat Wansatid, Jaranit Kaewkungwal

Customized-language voice survey on mobile devices for text and image data collection among ethnic groups in thailand: A proof-of-concept study.Journal of Medical Internet Research 2014;9(3).

ขวัญชนก สุวรรณาม, สายพิณ ประเสริฐสุขดี, ปิยะธิดา ขจรชัยกุล

ความเชื่อถือได้ในการประเมินซํ้าและความสอดคล้องภายในเนื้อหาของแบบสอบถามคุณภาพชีวิตของเด็กซีพี. Kwanchanok Suwanna et al. 2014;36(2).

Kanittha Chamroonsawasdi, Sukontha Kongsin, Suwat Srisorrachatr, Nutchawan Boonreung, Sittikorn Rongsumlee

Monitoring and Evaluation of a Model Development Project and Strategic Campaign on HIV/AIDS Prevention among Muslim Communities in Thailand. AIDS Clin Res 2014;5:12.

Sajani Manandhar, Deepak Sundar Shrestha, PimsurangTaechaboonsermasak, Sukhontha Siri, Jarueyporn Suparp

Quality of Life among Breast Cancer Patients Undergoing Treatment in National Cancer Centers in Nepal.APJCP 2014;15(22):9753-9757.

Siree Suwansin, Supreya Tunsakul, Manirat Therawiwat, Piyatida Khajornchaikul

The Effect of Vfruits-Vvegetables Program for Changing Fruits and Vegetables Consumption Behavior in the Fifth-Grade Students in Bangkok.The Public Health Journal of  Burapha University 2014;9(2 ):89-107.

สิรี สุวรรณ์ศิลป์, สุปรียา ตันสกุล, มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์, ปิยะธิดา ขจรชัยกุล

ผลของโปรแกรม VFRUITS-VVEGETABLES เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ในนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร.วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา 2557;9(2)89-107.

สุภัทรา ฝอฝน, พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์, ศุภชัย ปิติกุลตัง, พิทยา จารุพูนผล, วิริณธิ์ กิติพิชัย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการค้าแผงลอยในกรุงเทพมหานคร. Pub Health Dev. 2014; 12(2): 69-83.

พนิตนันท์ วงศ์สุวรรณ, วีณา เที่ยงธรรม, อาภาพร เผ่าวัฒนา, สุธรรม นันทมงคลชัย์

โปรแกรมส่งเสริมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูงในกลุ่มผู้สูงอายุเขตกรุงเทพมหานคร.Journal of Public Health Nursing 2014;28(3):145-160.

Waleed Ali Ahmed Mohammed, Charuwan Tadadej, Wirin Kittipichai, Krit Pongpirul

Relationship between Leadership Behaviors and Job Satisfaction among Nurses in Hospitals of South Kordofan State, Sudan. J Nurs Sci Vol  2014;32(4):70-77.

สุภาพรรณ สิงห์เหาะ, กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์, พิทยา จารุพูนผล, วิริณธิ์ กิตติพิชัย

ความตั้งใจที่จะมีพฤติกรรมป้องกันการรับและถ่ายทอดเชื้อในวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่เสี่ยงของประเทศไทย.J Pub Health Dev. 2014;12(2):3-19.

ปภาวี ไชยรักษ์, กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์, วิริณธิ์ กิตติพิชัย, ปิยะธิดา ขจรชัยกุล

ผลของโปรแกรมพัฒนาการสอนเพศศึกษาของบิดาต่อการสื่อสารเรื่องเพศกับบุตรชาย อายุ 10-12 ปี ในเขตปริมณฑล.Journal of Public Health 2014;44(1).

วิไลพร พุทธวงศ์, วิริณธิ์ กิติพิชัย, ทัศนีย์ ศิลาวรรณ, โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์

ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง จังหวัดพะเยา.Journal of Public Health 2014;44(1).

footer logo

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาอนามัยครอบครัว อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง ชั้น 9
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.

โทรศัพท์: 0 2354 8536 ,0 235 4844-9 ต่อ 1302
อีเมล์: headphfh@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phfh.ph.mahidol.ac.th
Follow us: , https://www.facebook.com/MUFHPH/