ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดูทั้งหมด


  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ขจรชัยกุล และรองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์เตชะบุญเสริมศักดิ์นำนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาอนามัยครอบครัว ไปจัดกิจกรรมให้ความรู้เพศศึกษาหัวข้อเรื่อง “ โครงการวัยเรียน วัยใส รักอย่างไร ไม่ให้เสี่ยง” แก่นักเรียนโรงเรียนสวนมิสกวัน พญาไท กรุงเทพฯ | รายละเอียด วันที 29 พฤศจิกายน 2562
  • การประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติ ครั้งที่ 9 เรื่อง "ครอบครัวไทยในยุคเปลี่ยนผ่านทางสังคม (Thai Family in Social Transition)" วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องราชเทวี 2 โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จัดโดย ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมอนามัยครอบครัวประเทศไทย | ลงทะเบียนฟรี | กำหนดการ วันที 27-28 กุมภาพันธ์ 2563
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะธิดา ขจรชัยกุล พานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ไปศึกษาดูงานด้านสุขภาพจิต ที่โรงพยาบาลบางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีแพทย์หญิงวิภาวี เกตุวัง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ให้การต้อนรับ วันที่ 6 พฤศจิกายน
  • รองศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา จำรุญสวัสดิ์ เป็นวิทยากรในการอบรบระยสั้น หัวข้อ "Epidemiology for Health Policy" ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2562 ให้แก่ คณะผู้แทนจาก Universitas Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 21-22 ตุลาคม 2562
  • ภาควิชาอนามัยครอบครัว เข้าร่วมทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมชนกาธิแบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และกิจกรรมน้อมสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในคล้ายวันสวรรคต วันที่ 9 ตุลาคม 2562
  • หัวหน้าภาควิชา นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและศิษย์เก่าภาควิชาอนามัยครอบครัว เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา "วันมหิดล" วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก วันที่ 24 กันยายน 2562
  • ภาควิชาอนามัยครอบครัว ขอแสดงความยินดี กับศิษย์เก่าอนามัยครอบครัว และอดีตบุคลากรภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2562
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ขจรชัยกุล เป็นอาจารย์สอนวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ภาคพิเศษ ตุลาคม 2562

สมาคมอนามัยครอบครัวประเทศไทย


footer logo

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาอนามัยครอบครัว อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง ชั้น 9
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.

โทรศัพท์: 0 2354 8536 ,0 235 4844-9 ต่อ 1302
อีเมล์: headphfh@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phfh.ph.mahidol.ac.th
Follow us: , https://www.facebook.com/MUFHPH/