ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดูทั้งหมด


  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ขจรชัยกุล เป็นอาจารย์พิเศษบรรยาย วิชาเด็กจากครอบครัวทีมีปัญหาเสี่ยง ให้แก่วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วันที่ 5 ตุลาคม 2562 | รายละเอียด
  • ปผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ขจรชัยกุล สอนวิชาพฤติกรรมศาสตร์และสุขศึกษา ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) เดือน ตุลาคม 2562 | รายละเอียด
  • คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาคอนามัยครอบครัวแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ ที่ได้รับตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (รองศาสตราจารย์.ดร.กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ | รายละเอียด
  • แสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต วันที่ 27 กันยายน 2562 | รายละเอียด
  • ประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติ ณ โรงแรมเอเชีย วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 | รายละเอียด
  • พานักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โรงพยาบาลเจตนิน วันที่ 19 เมษายน 2562 | รายละเอียด

ตารางงาน
ปฏิทิน
| 2562

footer logo

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาอนามัยครอบครัว อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง ชั้น 9
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.

โทรศัพท์: 0 2354 8536 ,0 235 4844-9 ต่อ 1302
อีเมล์: headphfh@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phfh.ph.mahidol.ac.th
Follow us: , https://www.facebook.com/MUFHPH/