ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดูทั้งหมด


  • พานักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โรงพยาบาลเจตนิน วันที่ 19 เมษายน 2562 | รายละเอียด
  • เวิทยากรบรรยาย หัวข้อเรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 18, 30 มีนาคม 2562 | รายละเอียด
  • พานักศึกษาไปศึกษาและฝึกปฏิบัติการทดสอบ Denver II วันที่ 1มีนาคม 2562 | รายละเอียด
  • เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2562 15 กรกฏาคม 2562 | รายละเอียด
  • นักศึกษารายงานความก้าวหน้าปีการศึกษา 2561 21 พฤศจิกายน 2561 | รายละเอียด
  • นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2561
    16 พฤศจิกายน 2561

ตารางงาน
ปฏิทิน
| 2562

footer logo

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาอนามัยครอบครัว อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง ชั้น 9
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.

โทรศัพท์: 0 2354 8536 ,0 235 4844-9 ต่อ 1302
อีเมล์: headphfh@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phfh.ph.mahidol.ac.th
Follow us: , https://www.facebook.com/MUFHPH/