Articles


เล่นกับลูก ..... ในสถานการณ์โควิด 19

Read more

ความรุนแรงในครอบครัว ช่วงสถานการณ์โควิด - 19 (จบ)

Read more

ความรุนแรงในครอบครัว ช่วงสถานการณ์โควิด - 19 (ตอนที่ 1)

Read more

หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในงานด้านสาธารณสุข

Read more

พ่อแม่ยุคใหม่กับ 7 เทคนิค พิชิต วัยว้าวุ่น (วัยรุ่น)

Read more

ผู้นำสาธารณสุขยุคใหม่กับแผนที่เข้าถึงคน

ผู้นำสาธารณสุขยุคใหม่นอกจากจะมีคุณสมบัติในเรื่องภาวะผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลแล้ว คุณสมบัติที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ควรมี คือ การเรียนรู้ลักษณะของตนเองและผู้อื่นในสังคม โดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานในองค์กร ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการทำงาน ทักษะการสื่อสาร และการเข้าถึง เข้าใจกันมากขึ้น ...อ่านต่อ...

สังคมไทยกับการเตรียมความพร้อมสาหรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุในสังคมไทย หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับข้อกาหนดของระบบราชการที่กาหนดให้ผู้ที่มีอายุ 60 ปีเกษียณอายุราชการ ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศกาหนดให้ผู้สูงอายุหมายถึง บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป สัดส่วนการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุโลกกาลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากปัจจุบันที่มีประชากรผู้สูงอายุประมาณหกร้อยกว่าล้านคน ...อ่านต่อ...

ครอบครัวกับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

สังคมไทยปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากข้อมูลของสานักงานสถิติแห่งชาติที่ชี้ให้เห็นว่า ปีพ.ศ.2550 ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุจานวน 7.02 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 10.7 ของประชากรทั้งประเทศ1 ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยมีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเกินร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 จานวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น 10.0 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 14.9 ของประชากรทั้งหมด ...อ่านต่อ...

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาอนามัยครอบครัว อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง ชั้น 9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8536 ,0 235 4844-9 ต่อ 1302
อีเมล์: headphfh@mahidol.ac.th
Follow us: @MUFHPH

footer logo