บทความ


สถานการณ์ครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของครอบครัวไทย (Family Situation and Child Rearing among Preschoolers in Thai Family)

ครอบครัวเป็นสถาบันที่มีความสาคัญในการอบรม เลี้ยงดู ขัดเกลา และส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ตั้งแต่แรกเกิดจนเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ดังนั้นการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยจึงมีความสาคัญในการสร้างรากฐานชีวิต เพราะเด็กในวันนี้ร่างกายจะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วต่อเนื่องมาจากวัยทารก โดยเฉพาะในส่วนของสมอง หากเด็กกลุ่มนี้มีการเจริญเติบโตที่ดี มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีการอบรมเลี้ยงดูที่ดีและมีพัฒนาการที่สมวัย ก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีในการพัฒนาไปสู่เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นที่มีคุณภาพต่อไป...อ่านต่อ...

ครอบครัว การอบรมเลี้ยงดู และพัฒนาการเด็กปฐมวัยในประเทศไทย (Family, Child rearing and Development of Preschoolers in Thailand)

การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติป˜ญญา ซึ่งเป็นผลมาจากวุฒิภาวะการเจริญเติบโตของสมองและอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายตามลักษณะพันธุกรรมที่กำาหนดไว้ และจากสิ่งแวดล้อมภายนอกโดยเฉพาะการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว1 การส่งเสริมให้เด็กมีการเจริญเติบโต มีสุขภาพที่ดี ...อ่านต่อ...

ผู้นำสาธารณสุขยุคใหม่กับแผนที่เข้าถึงคน

ผู้นำสาธารณสุขยุคใหม่นอกจากจะมีคุณสมบัติในเรื่องภาวะผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลแล้ว คุณสมบัติที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ควรมี คือ การเรียนรู้ลักษณะของตนเองและผู้อื่นในสังคม โดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานในองค์กร ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการทำงาน ทักษะการสื่อสาร และการเข้าถึง เข้าใจกันมากขึ้น ...อ่านต่อ...

สังคมไทยกับการเตรียมความพร้อมสาหรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุในสังคมไทย หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับข้อกาหนดของระบบราชการที่กาหนดให้ผู้ที่มีอายุ 60 ปีเกษียณอายุราชการ ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศกาหนดให้ผู้สูงอายุหมายถึง บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป สัดส่วนการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุโลกกาลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากปัจจุบันที่มีประชากรผู้สูงอายุประมาณหกร้อยกว่าล้านคน ...อ่านต่อ...

ครอบครัวกับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

สังคมไทยปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากข้อมูลของสานักงานสถิติแห่งชาติที่ชี้ให้เห็นว่า ปีพ.ศ.2550 ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุจานวน 7.02 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 10.7 ของประชากรทั้งประเทศ1 ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยมีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเกินร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 จานวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น 10.0 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 14.9 ของประชากรทั้งหมด ...อ่านต่อ...

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาอนามัยครอบครัว อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง ชั้น 9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8536 ,0 235 4844-9 ต่อ 1302
อีเมล์: headphfh@mahidol.ac.th
Follow us: @MUFHPH

footer logo