Events in 2022


15 มิถุนายน 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ขจรชัยกุล อาจารย์ประจำภาควิชาอนามัยครอบครัว ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น จิตวิทยาการศึกษา พัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็ก พัฒนาการทางสติปัญญา พัฒนาการทางอารมณ์ และบุคลิกภาพ เป็นวิทยากร หัวข้อ "การดูแลเด็กปฐมวัยที่ถูกต้องและเหมาะสมตามวัย" ในการอบรม Super GP สุดยอดปู่ย่าตายาย รู้ดูแลและรู้พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน จัดโดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting

3 -4 มิถุนายน 2565

ภาควิชาอนามัยครอบครัว จัดโครงการการสัมมนาบุคลากรภาควิชาอนามัยครอบครัวนอกสถานที่ ณ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้เกิดความสามัคคีและแผนการดำเนินงานตามข้อตกลงภาระงานของภาควิชาฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมด้านสาธารณสุขสู่ระดับสากล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดล ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาความเป็นผู้นำด้านการบริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมที่ได้มาตรฐานสากล และยุทธศาสตร์ที่ 4การพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้านระบบการเงินและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนต่อไป

6 พฤษภาคม 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ทองวร อาจารย์ประจำภาควิชาอนามัยครอบครัว ร่วมกิจกรรมแนะนำหลักสูตร ปริญญาเอก และปริญญาโท ในสาขาวิชาเอกของภาควิชาอนามัยครอบครัว ที่มีความเฉพาะด้าน ด้านอนามัยครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์ และเล่มเกมแจกของรางวัลอย่างสนุกสนาน ในงาน Open House ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

6 พฤษภาคม 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว ในฐานะปฏิคม สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา อาจารย์ประจำภาควิชาอนามัยครอบครัว ในฐานะเลขาธิการ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ ศาลายา จังหวัดนครปฐม

2 พฤษภาคม 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการเสวนา "Update !!! กระบวนการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ ละกำปั่น รองประธานคณะกรรมการพิจารณาการวิจัยในมนุษย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนารี เอมยงค์ คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ร่วมการเสวนา ดำเนินการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ อินทร รองคณบดีฝ่ายวิจัย โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่สนใจเข้ารับฟังการเสวนาผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings

25 เมษายน 2565

สภาอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแสดงความยินดี และมอบโล่รางวัลอาจารย์ตัวอย่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2564 ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาอนามัยครอบครัว ร่วมแสดงความยินดี แด่อาจารย์ผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1. สาขารับใช้สังคม ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข และรองศาสตราจารย์ ดร.สรา อาภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รางวัลอาจารย์ตัวอย่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ 2. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ ละกำปั่น อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดียิ่ง

24 เมษายน 2565

กิจกรรมการนำเสนองานผ่านระบบออนไลน์ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท วิชาเอกอนามัยครอบครัว (ภาคพิเศษ) ในรายวิชาการวิจัยด้านอนามัยครอบครัว (Research in Family Health) โดยมีคณาจารย์ภาควิชาอนามัยครอบครัวร่วมให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับแก้ไข และเพื่อเป็นแนวทางในการทำวิทยานิพนธ์ ในประเด็นน่าสนใจต่อไป

21 - 22 เมษายน 2565

ทีมวิทยากรในโครงการอบรม Community Health & Diseases in Thailand - FIELD EXPERIENCE ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวรรณ ยอดไม้ อาจารย์ประจำภาควิชาอนามัยครอบครัว และ อาจารย์ ดร. ลลิตา แก้ววิไล อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข พร้อมด้วย นางสาวเจนจิรา นาทะทอง หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ ลงพื้นที่เพื่อเตรียมการศึกษาดูงาน สำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศจาก University of Wisconsin at Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องอ้ายกาง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และ ชุมชนหมู่บ้านสามัคคีธรรม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

18 - 19 เมษายน 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาอนามัยครอบครัว ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 โดยจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมในระบบ on-site 50 ท่าน และในระแบบ online มากกว่า 150 ท่าน นับได้ว่าเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบผสมผสานที่มีระบบการจัดการและดำเนินการได้อย่างยอดเยี่ยมยิ่งณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น จัดโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

11 มีนาคม 2565

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยครอบครัว ภาคปกติและภาคพิเศษ โดยคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษา รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings ทั้งนี้ หลักสูตรฯ เปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษา รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 - 30 เมษายน 2565

24 มกราคม 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ ภาควิชาอนามัยครอบครัว  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 และนำเสนอข้อมูล การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะครึ่งแผน (พ.ศ. 2560 - 2564)  โดยคุณอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทรอาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

23 กันยายน 2564

ร่วมค้นพบคำตอบ "หมูติดเชื้อ ASF คนกินเนื้อหมูได้ไหม" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สัมภาษณ์ให้ความรู้ในรายการ ชีวิตชีวา ออกอากาศเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา สามารถติดตามได้ที่ Link

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาอนามัยครอบครัว อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง ชั้น 9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8536 ,0 235 4844-9 ต่อ 1302
อีเมล์: headphfh@mahidol.ac.th
Follow us: @MUFHPH

footer logo