Coming soon


Projects

โครงการการพัฒนาแผนขอรับการจัดสรรเงินรายได้ฯ ปีงบประมาณ 2565 และแผนขอตั้งงบประมาณปี 2566

การประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติ ครั้งที่ 10

การสัมมนาบุคคลากรภาควิชาอนามัยครอบครัว เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร และทิศทางการวิจัย

โครงการจัดอบรมวิจัยระยะสั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน (CQI)

การพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบนิวนอร์มอลด้วยการจัด Smart classroom

Course

หลักสูตรที่ 1 ผู้จัดการหน่วยบริการปฐมภูมิภาคเอกชน

หลักสูตรที่ 2 เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิ

หลักสูตรที่ 3 “การประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ DSPM” สำหรับบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิภาคเอกชน

หลักสูตรที่ 4 “บริการอนามัยโรงเรียน” (School Health Services) สำหรับบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิ

หลักสูตรที่ 5 การดูแลสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care) สำหรับบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิ

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาอนามัยครอบครัว อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง ชั้น 9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8536 ,0 235 4844-9 ต่อ 1302
อีเมล์: headphfh@mahidol.ac.th
Follow us: @MUFHPH

footer logo