ภาควิชาอนามัยครอบครัว
 
 
  หัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย
B.Sc.(Nursing and Midwifery), M.A.(Sociology),
Ph.D.(Demography)
E-Mail: phsnt@mahidol.ac.th

โทรศัพท:์ ภาควิชา 0-23548536,
คณะสาธารณสุชศาสตร์ 0-2354-8543 - 9 ต่อ 1306

  รองหัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์
B.Sc.(Microbiology), M.D., D.T.M. & H.,
Diploma Thai Board of Pediatrics,
Diploma Thai Board of Family Medicine
E-Mail: phcms@staff2.mahidol.ac.th

โทรศัพท:์ ภาควิชา 0-23548536,
คณะสาธารณสุชศาสตร์ 0-2354-8543 - 9 ต่อ 1306
  คณาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.พิทยา จารุพูนผล
D.V.M.,  M.D.,  D.T.M & H., MPHM., D.M. (HRM.)
Diploma Thai Board of Epidemiology,
Diploma Thai Board of Preventive Medicine (Clinical Prev. Med.),
Diploma Thai Board of Preventive Medicine (Pubic Health),
Diploma Thai Board of General Practitioner,
Diploma Thai Board of Family Medicine
E-Mail: deanph@mahidol.ac.th

โทรศัพท:์ ภาควิชา 0-23548536,
คณะสาธารณสุชศาสตร์ 0-2354-8543 - 9 ต่อ 1111

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจรวยพร  สุภาพ
Assoc. Prof. Jarueyporn Suparp
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์)
พ.บ.
M.P.H. (Urban Health)
E-Mail: jarueyporn.sup@mahidol.ac.th

โทรศัพท:์ ภาควิชา 0-23548536,
คณะสาธารณสุชศาสตร์ 0-2354-8543 - 9 ต่อ 1113


รองศาสตราจารย์ ชุติชัย มาแจ้ง
B.Sc. (Physical Education),
M.Sc.(Health Education)
E-Mail: phcmj@mahidol.ac.th

โทรศัพท:์ ภาควิชา 0-23548536,
คณะสาธารณสุชศาสตร์ 0-2354-8543 - 9 ต่อ 1307

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์
B.Sc.(Nursing and Midwifery),
M.Sc.(Epidemiology),
Ph.D.(Medical Social Science and Public Health)
E-Mail: phknt@mahidol.ac.th

โทรศัพท:์ ภาควิชา 0-23548536
คณะสาธารณสุชศาสตร์ 0-2354-8543 - 9 ต่อ 1301

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์์์อาษา
B.S.(Clinical Psychology),
M.Sc.(Applied Behavioral Science Research)
E-Mail: phcwa@mahidol.ac.th

โทรศัพท:์ ภาควิชา 0-23548536,
คณะสาธารณสุชศาสตร์ 0-2354-8543 - 9 ต่อ 1313
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ขจรชัยกุล
B.Ed.(Early Childhood Education),
M.Ed.(Early Childhood Education),
Ph.D.(Educational Psychology)
E-Mail: phpkj@mahidol.ac.th

โทรศัพท:์ ภาควิชา 0-23548536,
คณะสาธารณสุชศาสตร์ 0-2354-8543 - 9 ต่อ 1314


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์
B.Sc.(Nursing and Midwifery),
M.Sc.(Public Health),
Ph.D.(Tropical Medicine)
E-Mail: phptb@mahidol.ac.th

โทรศัพท:์ ภาควิชา 0-23548536,
คณะสาธารณสุชศาสตร์ 0-2354-8543 - 9 ต่อ 1310


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริณธิ์ กิตติพิชัย
B.N., Ph.D.(Applied Behavioral Science Research) 
E-Mail:  phwkt@mahidol.ac.th


โทรศัพท:์ ภาควิชา 0-23548536,
คณะสาธารณสุชศาสตร์ 0-2354-8543 - 9 ต่อ 1314

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย ปิติกุลตัง B.Sc.(Microbiology),
M.D., D.T.M. & H, MCTM, Diploma Thai Board of Pediatrics
E-mail: phspi@mahidol.ac.th

โทรศัพท:์ ภาควิชา 0-23548536,
คณะสาธารณสุชศาสตร์ 0-2354-8543 - 9 ต่อ 1301

  สำนักงานภาควิชา
  นักวิชาการศึกษา

นางสาว สุจิตตา ผาติบัณฑิต
B.A. (General Management)
E-Mail: paewp@yahoo.com

โทรศัพท:์ ภาควิชา 0-2354 8536,
คณะสาธารณสุชศาสตร์ 0-2354-8543 - 9 ต่อ 1311

  เจ้าหน้าที่ภาควิชา

นาย ประวิง เหล็กสูงเนิน
E-Mail: phprawing@mahidol.ac.th

โทรศัพท:์ ภาควิชา 0-23548536,
คณะสาธารณสุชศาสตร์ 0-2354-8543 - 9 ต่อ 1302

 
Website Hit Counters
Revised: Copyright @ 2012, Department of Family Health, Faculty of Public Health, Mahidol University, Webmaster
420/1 Ratchawithi RD., Ratchathewi District, Bangkok 10400. Thailand Tel: (+66) 0-2354-8536
คณะสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, Webmaster. 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543-9