ข่าวกิจกรรมภาควิชาอนามัยครอบครัว ปี 2562

   

21-22 ตุลาคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา จำรุญสวัสดิ์ เป็นวิทยากรในการอบรบระยสั้น หัวข้อ "Epidemiology for Health Policy" ระหว่างวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2562 ให้แก่ คณะผู้แทนจาก Universitas Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย

รายละเอียดข่าว

   

9 ตุลาคม 2562

ภาควิชาอนามัยครอบครัว เข้าร่วมทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมชนกาธิแบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และกิจกรรมน้อมสำนักในพระมหา กรุณาธิคุณ เนื่องในคล้ายวันสวรรคต เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562

รายละเอียดข่าว

   

24 กันยายน 2562

หัวหน้าภาควิชา นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและศิษย์เก่า ภาควิชาอนามัยครอบครัว เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา "วันมหิดล" วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก

รายละเอียดข่าว

   

31 พฤษภาคม 2562

วันที่ 24 กันยายน 2562 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิรา เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทาน โล่เกียรติยศ แก่ปูชนียบุคคล ศิษย์เก่าดีเด่น และผู้มีอุปการคุณ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562 ในโอกาสนี้ ภาควิชาอนามัยครอบครัว ขอแสดงความยินดี กับศิษย์เก่า อนามัยครอบครัว และอดีตบุคลากรภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 2 คน ดังนี้

1. ดร.พรฤดี นิธิรัตน์ ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 ประเภทนักบริหาร

2) รศ.ดร.คุณวราภรณ์ บุญเซียง ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 ประเภท วิชาการ

รายละเอียดข่าว

   

5 ตุลาคม 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ขจรชัยกุล สังกัดภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอาจารย์พิเศษบรรยาย วิชาเด็กจากครอบครัวทีมีปัญหาเสี่ยง ให้แก่วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วันที่ 5 ตุลาคม 2562

รายละเอียดข่าว

   

5 ตุลาคม 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ขจรชัยกุล สังกัดภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอาจารย์พิเศษบรรยาย วิชาเด็กจากครอบครัวทีมีปัญหาเสี่ยง ให้แก่วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วันที่ 5 ตุลาคม 2562

รายละเอียดข่าว

   

ตุลาคม 2562

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาคอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ ที่ได้รับตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (รองศาสตราจารย์.ดร.กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์

รายละเอียดข่าว

   

5 ตุลาคม 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ขจรชัยกุล สังกัดภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอาจารย์พิเศษบรรยาย วิชาเด็กจากครอบครัวทีมีปัญหาเสี่ยง ให้แก่วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วันที่ 5 ตุลาคม 2562

รายละเอียดข่าว

   

ตุลาคม 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ขจรชัยกุล สังกัดภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สอนวิชาพฤติกรรมศาสตร์ และสุขศึกษา ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ)

รายละเอียดข่าว

   

27 กันยายน 2562

ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

รายละเอียดข่าว

   

5 ตุลาคม 2562

ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมอนามัยครอบครัวประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ อนามัยครอบครัวแห่งชาติ ครั้งที่ 9 หัวข้อเรื่อง "ครอบครัวไทยในยุคเปลี่ยน ผ่านทางสังคม (Thai Family in Social Transition)" วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดข่าว

   

19 เมษายน 2562

รองศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย ปิติกุลตัง และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย พานักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาอนามัยครอบครัวไปศึกษา ดูงานเรื่องให้บริการและการดูแลผู้มีบุตรยาก โดยมี อาจารย์ นพ.เกรียงชัย สัจจเจริญพงษ์ เป็นผู้บรรยาย ณ โรงพยาบาลเจตนิน วันที่ 19 เมษายน 2562

รายละเอียดข่าว

   

30 มีนาคม 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายหัวข้อ "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" ให้กับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาโภชนวิทยา สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม วันที่ 18 มีนาคม 2562 และปริญญาโท สาขาวิชาอนามัยครอบครัว สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอาชีวอนามัย และความปลอดภัยและ อนามัยครอบครัว สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ วันที่ 30 มีนาคม 2562

รายละเอียดข่าว

   

มกราคม 2562

ภาควิชาอนามัยครอบครัว ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.พิทยา จารุพูนผล ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากมหาวิทยาลัยวิสายาส ในโอกาสครบรอบ วันสถาปนา 100 ปี ประจำปี 2562

รายละเอียดข่าว

   

1 มีนาคม 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ขจรชัยกุล พานักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาอนามัยครอบครัวไปศึกษาและฝึกปฏิบัติการทดสอบ Denver ll ณ ศูนย์การแพทย์วัดตึก ศูนย์การแพทย์วัดตึก และโรงเรียนประตูชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562

รายละเอียดข่าว

   
 

 

ข่าวกิจกรรมภาควิชาอนามัยครอบครัว ปี 2561

21 พฤศจิกายน 2561

คณาจารย์ภาควิชาอนามัยครอบครัว ได้เข้าร่วมฟังรายงานความก้าวหน้า การทำวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาอนามัยครอบครัว ณ ห้องประชุมเพ็ญศรี พิชัยสนิธ 2 อาคาร 7 (สวัสดิ์ แดงสว่าง) ชั้น 9

รายละเอียดข่าว

   

16 พฤศจิกายน 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย รับเชิญวิทยากร เข้าร่วมในฐานะผู้ดำเนินรายการ พานักศึกษา 2 คน ได้แก่ นางสาวจิรนันท์ ปุริมาตย์ และนางสาวสุภาภรณ์ ทันธอัถต์ นักศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณ สุขศาสตร์) สาขาวิชาอนามัยครอบครัว นำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการ ประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2561 จัดโดยสมาคมนักประชากรไทย ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดข่าว

   

17 พฤศจิกายน 2561

" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา รับเชิญวิทยากร หัวข้อเรื่อง การเพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากรในการฏิบัติงานและการทำงานเป็นทีมในการดูแลผู้ป่วย ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ โรงแรมอิมเพอร์รอลย์ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดข่าว

   

16 พฤศจิกายน 2561

ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในหัวข้อเรื่อง การสื่อสารอย่างครองใจคน และการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ให้กับบริษัท SMC ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า บางกอก แม่น้ำริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดข่าว

   

16 พฤศจิกายน 2561

รองศาสตราจารย์ นพ.พิทยา จารุพูนผล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคม นักเรียนเก่าเบญจมบพิตรในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องแนวทางการพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดข่าว

   

13 พฤศจิกายน 2561

รองศาสตราจารย์ นพ.พิทยา จารุพูนผล ได้รับเชิญออกรายการ วันนี้ประเทศไทย What happened ในประเด็น "ทีมพลังแพทย์กับแนวทางพัฒนาแพทยสภา" เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21.00-22.00 น. และรีรัน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20.00-21.00 น. ณ สถานีสุวรรณภูมิTV

รายละเอียดข่าว

   

13 พฤศจิกายน 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อเรื่อง Current issues in family health and reproductive health ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้นปีที่ 2-4 ณ วิทยาลัย Sekolah Tinggi ILmu Kesehatan ประเทศอินโดนีเซีย

รายละเอียดข่าว

   

31 ตุลาคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยะธิดา ขจรชัยกุล นำนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล สาขาจิตวิทยาคลินิก ชั้นปีที่ 2 ไปทัศนศึกษาที่ โรงพยาบาลบางปะหัน และรพ.สต.ทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ในวิชา Advance Community Mental Health

รายละเอียดข่าว

   

19 ตุลาคม 2561

ผศ.ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา และคณาจารย์ ต้อนรับคณบดีและคณะผู้บริหารมา เยี่ยมภาควิชา โดยนำเสนอผลการปฏิบัติที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2561 และทำข้อตกลงการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมเพ็ญศรีพิชัยสนิธ 2 อาคาร 7 ชั้น 8

รายละเอียดข่าว

   

11 ตุลาคม 2561

หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาอนามัยครอบครัว ร่วมตักบาตรและทำบุญถวาย พระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดข่าว

   

24 กันยายน 2561

หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาอนามัยครอบครัว และ สมาคมอนามัยครอบครัวประเทศไทย ร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสัการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน "วันมหิดล" ในวันที่ 24 กันยายน 2561 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดข่าว

   

19 กันยายน 2561

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชา ร่วมงานเกษียณอายุงานของคณะ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความรักและความผูกพัน ที่มีให้กับผู้เกษียณฯในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งหมด 6 ท่าน ณ ห้องประชุมเฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ชั้น 2 อาคารตามรอยพระบาทพระบิดา คณะสาธารณสุขศาสตร์

รายละเอียดข่าว

   

14 กันยายน 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา และคณาจารย์ พร้อมด้วยมหาบัณฑิต สักการะที่ลานพระบรมรูปพระราชบิดา จากนั้นคณาจารย์ได้กล่าวแสดง ความยินดีและมอบของขวัญเป็นกำลังใจ ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุมเพ็ญศรี พิชัยสนิธ ชั้น 8 อาคาร 7

รายละเอียดข่าว

   

10 กันยายน 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ขจรชัยกูล เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ ความร่วมมือและการทำงานวิจัยร่วมกับ Affirms และวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 2

รายละเอียดข่าว

   

5 กันยายน 2561

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววรัญ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาอนามัยครอบครัว และได้ตอบรับตีพิมพ์ สำหรับ international publication จาก Journal of health research

รายละเอียดข่าว

   

10 สิงหาคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา หัวหน้าภาคและคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดข่าว

   

1-3 สิงหาคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายในงานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัย ในหัวข้อ หลักการและขั้นตอนการออกแบบวิจัย ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม และ วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ สถาบันบำราศนราดุร กรมควบคุมโรค

รายละเอียดข่าว

   

1 สิงหาคม 2561

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเพ็ญศรี พิชัยสนิธ ที่ปรึกษาของภาควิชาและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา หัวหน้าภาควิชาเปิดการสัมมนาหลักสูตร พร้อมด้วยอาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่

รายละเอียดข่าว

   

31 กรกฎาคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรินธิ์ กิตติพิชัย แถลงข่าวโครงการชุมชนสุขภาพดี (Health For All) ปี 2561 หรือ บวร.ร. (บ้าน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล) และเป็นหัวหน้าดำเนินโครงการ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเมจิก 2 กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดข่าว

   

26 กรกฎาคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา หัวหน้าภาคและคณาจารย์เข้าร่วม พิธีถวาย ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

รายละเอียดข่าว

   

19 กรกฎาคม 2561

ผศ.ดร.ปิยะธิดา ขจรชัยกุล ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เสวนาแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อน ครอบครัว อบอุ่น ในงานการประชุมวิชาการด้านครอบครัว เรื่อง ครอบครัวอบอุ่นหัวใจ สู่ประเทศไทย 4.0 โดยศูนย์วิจัยและครอบครัวไทยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วม กับสมาคมครอบครัว ศึกษาแห่งประเทศไทย

รายละเอียดข่าว

   

12 กรกฎาคม 2561

รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และ ผศ.นพ.ศุภชัย ปิติกุลตัง ร่วมเป็นวิทยากร ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ จริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์ ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

รายละเอียดข่าว

   

4 มิถุนายน 2561

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกอนามัยครอบครัว (ภาคปกติและภาคพิเศษ) รายงานความก้าวหน้าของ วิทยานิพนธ์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256 0

รายละเอียดข่าว

   

31 พฤษภาคม 2561

คณาจารย์ภาควิชาอนามัยครอบครัวเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสาธาณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16 โดย ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย ได้รับเกียรติ เป็นประธานเปิดงาน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดข่าว

   

30 พฤษภาคม 2561

ผศ.ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว วิทยากรงานสัมมนา โครงการ Mahidol Alumni Engagement โดย กองกิจการนักเรียน มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรม ฟีชเชอร์แมน รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดข่าว

   

25 พฤษภาคม 2561

หัวหน้าภาคและคณาจารย์ภาควิชาอนามัยครอบครัว ได้จัดงานเลี้ยงแสดง ความยินดีให้กับ ผศ.นพ.โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ ได้รับตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ ผศ.ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ ได้รับตำแหน่งรองคณบดีฝ่าย ทรัพยากรบุคคลและ กิจการพิเศษ พร้อมกับได้รับเกียรติ รศ.ดร.พญ.อรพินธ์ สิงหเดช

รายละเอียดข่าว

   

6 พฤษภาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย บรรยายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ให้กับ นักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน วันที่ 6 พฤษภาคม 2561

รายละเอียดข่าว

   

1 พฤษภาคม 2561

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้กับกรมอนามัย การประชุม เชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น ปี 2561 ทั้งหมด 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ

รายละเอียดข่าว

   

27 เมษายน 2561

ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมอนามัยครอบครัวประเทศไทย จัดงานแสดงความ ยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงอรพินท์ สิงหเดช ในโอกาสที่ได้รับรางวัล "ชัยนาทนเรนทร" นักวิชาการสาธารณสุข ดีเด่น ประเภท วิชาการ ประจำปี 2560

รายละเอียดข่าว

   

30 มีนาคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย ปิติกุลตัง พร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ และ อาจารย์ ดร.กรวรรณ ยอดไม้ พานักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาอนามัยครอบครัว (หลักสูตรภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดูงานเรื่องการแล ผู้มีบุตรยาก โดย อาจารย์ นพ.เกรียงชัย สัจจเจริญพงษ์ เป็นผู้บรรยาย ณ โรงพยาบาลเจตนิน การศึกษาดูงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา สศอค 644 สถานการณ์ปัจจุบันด้านอนามัยครอบครัว

รายละเอียดข่าว

   

18 มีนาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย ประธานคณะกรรมการ พิจารณาจริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และเป็นวิทยากร บรรยาย หัวข้อ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดข่าว

   

16 มีนาคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ขจรชัยกุล พานักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาอนามัย ครอบครัว (หลักสูตรภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดูงานเรื่องการทดลอง Denverll ณ โรงเรียนประตูชัย จ.พระนครศรีอยุธยา และโรงพยาบาลศูนย์ฯ

รายละเอียดข่าว

   

2 มีนาคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงษ์อาษา หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว เข้าร่วมงาน วันพระราชทานนาม มหิดล ในพิธีถวายพานพุ่มเพื่อสักการะพระราช นุเสาวรีย์สมเด็จ พระราชบิดา ครบรอบ 49 ปี และวันพระราชทานนาม 130 ปี ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รายละเอียดข่าว

   

28 กุมภาพันธ์ 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการวิจัยกับทีมแพทย์จาก สปป.ลาว ในหัว ข้อเรื่อง การฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแทพย์ และสาธารณสุข จากสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 20 พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดข่าว

   

23 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว ร่วมพิธีลงนามข้อ ตกลงการปฏิบัติงานภาควิชา (PA) ระหว่างภาควิชากับคณะโดย มีคณบดี คณะสาธารณสุข- ศาสตร์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 6 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดข่าว

   

27 มกราคม 2561

รองศาตราจารย์ นพ.พิทยา จารุพูนผล นายกสมาคมอนามัยครอบครัวประเทศไทย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา เลขาธิการสมาคมอนามัยครอบครัว ประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานโบว์ลิ่งการกุศล พร้อมเป็นประธานการจัดการ แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ณ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 5 บรรยากาศในงานเป็นไปอย่าง

รายละเอียดข่าว

   

19 มกราคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา หัวหน้าภาควิชาและคณาจารย์ภาควิชาอนามัย ครอบครัว ต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารเยี่ยมภาควิชาเพื่อติดตามผลการ ดำเนินงาน และกำหนดแนวทางการ

รายละเอียดข่าว

   

17 มกราคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา หัวหน้าภาควิชา    ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะธิดา ขจรชัยกุล คณาจารย์ภาควิชา อนามัยครอบครัว  พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง  ธนสุกาญจน์  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมทำข้อตกลง (MOU) กับกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อให้ทุนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเรียนต่อ ปริญญาโท  สาขาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ณ กระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียดข่าว

 

 

ข่าวกิจกรรมภาควิชาอนามัยครอบครัว ปี 2560

13 ธันวาคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาอนามัยครอบครัว เข้าร่วมการต้อนรับ คณะจาก Kanagawa Prefecture โดยมีการหารือเกี่ยวกับ หลักสูตรทางการศึกษาและมีการแลกเปลี่ยนระหว่าง 2 สถาบันเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นประธานต้อนรับ ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดข่าว

   

27 พฤศจิกายน 2560

คณาจารย์ภาควิชาร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ อาจารย์ประจำภาควิชาบริหาร สาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและมอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ณห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดข่าว

   

18 พฤศจิกายน 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ นำทีมนักศึกษาวท.ม.(สศ) วิชาเอกอนามัยครอบครัว ได้ฝึก ประสบการณ์การสอนเพศศึกษาแก่ทหารใหม่ ภายใต้โครงการ "รู้จักรัก รู้จักระวัง" ณ กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ฯ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. โดยได้รับความสนใจจากทหารใหม่ที่เข้าร่วมโครงการอย่างดียิ่ง

รายละเอียดข่าว

   

17 พฤศจิกายน 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย ในฐานะผู้ดำเนินการอภิปราย และพานางสาวนิภาภรณ์ มัทรี และ นายธีระวัฒน์ โพธิ์วัฒน์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาอนามัยครอบครัว ไปนำเสนอผลการวิจัย ด้านผู้สูงอายุ 2 เรื่องเข้าร่วมประชุมวิชาการประชากร ศาสตร์แห่งชาติ 2560 ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพมหานครจัดโดย สมาคมนักประชากรไทย

รายละเอียดข่าว

   

8 พฤศจิกายน 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ ได้เป็นวิทยากร บรรยาย และศึกษาดูงานเรื่อง "Management of Maternal and Neonatal Emergencies for Midwifery" ให้แก่คณะครูและนักเรียน จาก Institute of Health Science, Health Polytechnic of Makassar จากประเทศอินโดนิเซีย ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้ ผศ.ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ ได้เป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรแก่ผู้อบรมในครั้งนี้

รายละเอียดข่าว

   

12 ตุลาคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์ภาควิชา ได้เข้าร่วมในพิธี เพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และกิจกรรม "ดาวเรืองแทนใจ น้อมอาลัยพ่อของแผ่นดิน"

รายละเอียดข่าว

   

24 กันยายน 2560

หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาอนามัยครอบครัว และสมาคม อนามัยครอบครัวประเทศไทย ร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสัการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก เนื่องใน "วันมหิดล" ในวันที่ 24 กันยายน 2560 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดข่าว

   

20 กันยายน 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์อาษาหัวหน้าภาควิชาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชา ร่วมงานเกษียณอายุงานของคณะ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความรักและ ความผูกพัน ที่มีให้กับผู้เกษียณฯในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งหมด 9 ท่าน ณ ห้องประชุมเฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ชั้น 2 อาคารตามรอยพระบาทพระบิดา คณะสาธารณสุขศาสตร์

รายละเอียดข่าว

   

18 กันยายน 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย ประธาน คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดอบรม และเป็นวิทยากรในหัวข้อ จริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์ให้กับบุคลากรสายวิชาการและ สายสนับสนุน ในวันที่ 18 กันยายน 2560 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดข่าว

   

15 กันยายน 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ขจรชัยกุล พานักศึกษา หลักสูตรวทม. (สาธารณสุขศาสตร์)วิชาเอกอนามัยครอบครัว ไปศึกษาดูงาน การสอนเพศศึกษาให้กับนักเรียน ณ ห้องกุหลาบขาว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานครในวันที่ 15 กันยายน 2560

รายละเอียดข่าว

   

13 กันยายน 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์อาษาหัวหน้าภาควิชา จัดสัมมนาบุคลากรอนามัยครอบครัว โดยมี คณาจารย์ที่ปรึกษา และศิษย์ก่า เข้าการสัมมนา ในวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องเพ็ญศรี พิชัยสนิธ 2 ชั้น 8 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์

รายละเอียดข่าว

   

11 กันยายน 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ชัยวัฒน์ วงศ์อาษาและผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ เข้าร่วมงานแสดงความยินดีแด่ Professor Susan R. Woskie ในโอกาสที่ได้รับพระราชทาน ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์

รายละเอียดข่าว

   

6 กันยายน 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์ภาควิชาอนามัย ครอบครัวจัดงานแสดงความยินดี มหาบัณฑิต สำเร็จการศึกษาประจำปี การศึกษา 2559 ในวันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 11.30-13.30 น. ณ ห้องเพ็ญศรี พิชัยสนิธ 2 ชั้น 8 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดข่าว

   

16 มิถุนายน 2560

ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดเวทีแลกเปลี่ยนรู้เรื่อง การจัดการการศึกษาดูงานต่างประเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องเรียน เพ็ญศรี พิชัยสนิธ 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์

รายละเอียดข่าว

   

9 พฤษภาคม 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัวร่วม เดินทางกับ คณะผู้บริหารคณะฯ เยี่ยมชมการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบท เบ็ดเสร็จ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ของนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่21 เมษายน -23 พฤษภาคม 2560โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชนและ ผู้อำนวยการการฝึกฯ กล่าวต้อนรับและรายงานความก้าวหน้าในการฝึกภาคสนามฯ

รายละเอียดข่าว

   

8 พฤษภาคม 2560

นักศึกษาปริญญาโท วิชาเอกอนามัยครอบครัว (ภาคปกติและภาคพิศษ) นำเสนอ รายงานการศึกษา ดูงาน ชุมชนภายในประเทศ (จังหวัดนครปฐม) และต่างประเทศ (ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี) ณ ห้องประชุมเพ็ญศรี พิชัยสนิธ 2 ชั้น 8 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์

รายละเอียดข่าว

   

11 เมษายน 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชย หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรภาควิชาฯ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องงานประเพณีสงกรานต์ สืบสานปีใหม่ 2560 ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด

รายละเอียดข่าว

   

22 มีนาคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ เป็นวิทยากร ในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของราชการสวนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รุ่นที่ 4 หัวข้อเรื่อง "Work shop : การเขียนแผนงาน/โครงการ การติดตามประเมินผล (Planning, monitoring and evaluationof a project/plan) วันที่ 22-23 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมเอวัน รอยัลครุซส์ จังหวัดชลบุรี

รายละเอียดข่าว

   

8 มีนาคม 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์ ) พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เข้าฟังการนำเสนอความก้าวหน้าของ นักศึกษา รหัส 58 (หลักสูตรภาคพิเศษ) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องเรียน เพ็ญศรี พิชัยสนิธ 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์

รายละเอียดข่าว

   

7 มีนาคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ เป็นวิทยากร ในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของราชการสวนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รุ่นที่ 3 หัวข้อเรื่อง "Work shop : การเขียนแผนงาน/โครงการ การติดตามประเมินผล (Planning, monitoring and evaluationof a project/plan) วันที่ 7-8 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

รายละเอียดข่าว

   

4-8 มีนาคม 2560

รศ.ดร.สุธรรมนันทมงคลชัย ผศ.ดร.พิมพ์สุรางค์เตชะบุญเสริมศักดิ์ ผศ.นพ.ศุภชัยปิติกุลตัง ผศ.นพ.โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์และอาจารย์ ดร.กรวรรณ ยอดไม้พานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกอนามัยครอบครัว (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ไปศึกษาดูงาน "เรื่องรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพและการให้บริการ สุขภาพแรงงานไทยในต่างประเทศ" ณ Kangwon National University Hospital , Gyeonggi Geriatric Siheung Hospital และสำนักงานกิจการแรงงาน สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการศึกษา ดูงาน ต่างประเทศ

รายละเอียดข่าว

   

3 มีนาคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.ปิยะธิดา ขจรชัยกุล พานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไปฝึกทดสอบพัฒนาการเด็ก ระดับปฐมวัย ที่โรงเรียนประตูชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานครอบครัวในชุมชนที่ศูนย์แพทย์โรงพยาบาล พระนครศรีอยุธยาสาขา 4 วัดตึก

รายละเอียดข่าว

   

1 มีนาคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ ได้นำนักศึกษาหลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ไปศึกษาดูงาน ณ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดข่าว

   

22 กุมภาพันธ์ 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย หัวหน้าภาควิชาและ คณาจารย์ภาควิชาอนามัยครอบครัว โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย ปิติกุลตัง ไปร่วมกิจกรรมโครงการ "สาสุข มหิดล นำสุขสู่ปวงชน"ณ ชุมชมโค้งรถรถไฟ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมีกิจกรรมการคัดกรองสุขภาพประชาชน การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ/โภชนาการ การแนะนำการดูแล สุขภาพตนเองและคนในครอบครัว การเยี่ยมบ้านผู่วยติดเตียง และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ จัดโดยคณาจารย์และนักศึกษา กลุ่มภารกิจส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดข่าว

   

21 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย ปิติกุลตัง อาจารย์ประจำภาควิชาอนามัยครอบครัว ได้ให้สัมภาษณ์รายการ "ชัวร์ก่อนแชร์" เรื่อง การนอนตะแคงขวาทำให้ภาวะกรดไหลย้อนรุนแรงขึ้น, การรับประทานนมแพะ และการอุ้มเด็กๆ ที่กำลังร้องไห้

รายละเอียดข่าว

   

17 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย ปิติกุลตัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ และอาจารย์ ดร.กรวรรณ ยอดไม้ พานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ ไปศึกษาดูงานภาคสนาม เกี่ยวกับสถานการณ์สุขภาพภายในประเทศ ณ หน่วยบริการสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม

รายละเอียดข่าว

   

14 กุมภาพันธ์ 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว และผู้ช่วยศาสตรรย์ ดร. พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมพิเศษ และการประชาสัมพันธ์ พร้อมทีมผู้บริหารคณาจารย์ให้การต้อนรับ ผู้เข้ารับการอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 19 ค.ศ.2017ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมีพิธีเปิดการอบรมฯ ณ อาคารรับรองพระราชวังดุสิต สนามเสือป่า

รายละเอียดข่าว

   

10 กุมภาพันธ์ 2560

รองศาสตราจารย์ ดร. สุธรรม นันทมงคลชัย หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว ร่วมงานพร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

รายละเอียดข่าว

   

6 กุมภาพันธ์ 2560

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกอนามัยครอบครัว (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ได้กำหนดวันให้นักศึกษาของหลักสูตรมารายงานความก้าวหน้าของ การทำวิทยานิพนธ์ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องเพ็ญศรี พิชัยสนิธ 2 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดข่าว

   

20 มกราคม 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว และประธาน คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้จัดอบรมและบรรยายหัวข้อหลักจริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาวิชาโภชนวิทยา สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ สาขาวิชาสุขาภิบาล สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิชาเอกพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ณ ห้องเรียนเพ็ญศรี พิชัยสนิธ 2 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง

รายละเอียดข่าว

   

18 มกราคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกิจกรรม "Open House แนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560" หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

รายละเอียดข่าว

   

16 มกราคม 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัยหัวหน้าภาควิชาและคณาจารย์ภาควิชาฯ ไปร่วมงานการแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ดวงรัตน์ อินทร อาจารย์ประจำภาควิชา วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม 1611 ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดข่าว

   

11-12 มกราคม 2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของราชการ ส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รุ่นที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ เป็นวิทยากรการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของราชการสวนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รุ่นที่ 2 หัวข้อเรื่อง "Work shop : การเขียนแผนงาน/โครงการ การติดตามประเมินผล (Planning, monitoring and evaluationof a project/plan) เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2560 ณ โรงแรมสุนีย์แกนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดข่าว

   

9 มกราคม 2560

รองศาสตราจารย์ ดร. สุธรรม นันทมงคลชัย หัวหน้าภาควิชาและคณาจารย์ภาควิชา อนามัยครอบครัว ร่วมทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) พระสงฆ์ ๙ รูป พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และ แสดงปาฐกถาธรรม และ กิจกรรมร้องเพลง "พรปีใหม่" ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน "สา'สุข รับพรปีใหม่ 2560 "

รายละเอียดข่าว

 

 

ข่าวกิจกรรมภาควิชาอนามัยครอบครัว ปี 2559

21 ธันวาคม 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ เป็นวิทยากรการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของราชการสวนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รุ่นที่ 1 หัวข้อเรื่อง "Work shop : การเขียนแผนงาน/โครงการ การติดตามประเมินผล(Planning, monitoring and evaluationof a project/plan) และการนิเทศและติดตาม แบบเสริมพลัง (Supervision and Monitoring) เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรม สุริวงศ์ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดข่าว

   

28 ตุลาคม 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว ร่วมพิธีลงนาม การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานฯ (PA)ระหว่างภาควิชากับคณะโดยมีคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานณ ห้องประชุม 1610 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 6

รายละเอียดข่าว

   

14 ตุลาคม 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย หัวหน้าภาควิชาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชา ร่วมพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อน สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ โถง ชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่นักศึกษาของ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และประชาชนละแวกใกล้เคียงได้ร่วมลงชื่อถวายความอาลัยด้วย

รายละเอียดข่าว

   

24 กันยายน 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชา ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสัการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน "วันมหิดล" ในวันที่ 24 กันยายน 2559 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดข่าว

   

21 กันยายน 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาร่วมงาน เกษีย อายุงานของคณะ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความรักและความผูกพันที่มีให้กับ ผู้เกษียณฯ ในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งหมด 11 ท่าน ณ ห้องประชุมเฉลิมชัยชัยกิตติภรณ์ ชั้น 2 อาคารตามรอยพระบาทพระบิดา คณะสาธารณสุขศาสตร์

รายละเอียดข่าว

   

30 สิงหาคม 2559

รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย หัวหน้าภาควิชาและคณาจารย์ภาควิชาอนามัยครอบครัว ได้จัดงาน แสดงความยินดีมหาบัณฑิต จำนวน 14 คน ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2559 เวลา 11.30-13.30 น. ณ ห้องเพ็ญศรี พิชัยสนิธ 2 ชั้น 8 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดข่าว

   

23 สิงหาคม 2559

รองศาสตราจารย์ ดร. สุธรรม นันทมงคลชัย หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ต้อนรับ ทีมบริหารพบภาควิชาอนามัยครอบครัว นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์ รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้แทนคณบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เยี่ยมภาควิชาฯ และจัดทำข้อตกลงตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างคณะกับภาควิชา ณ ห้องประชุมเพ็ญศรีพิชัยสนิธ ชั้น 9 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดข่าว

   

11 สิงหาคม 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย คณาจารย์และบุคลากรภาควิชาอนามัยครอบครัว เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล "ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและ จุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคล" สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559ณชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

รายละเอียดข่าว

   

30 กรกฎาคม 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกอนามัยครอบครัว ร่วมเปิดงานและต้อนรับนักศึกษาหลักประธาน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกอนามัยครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันปฐมนิเทศนักศึกษา ณ ห้อง ชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดข่าว

   

21 กรกฎาคม 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย ผู้บริหาร คณาจารย์ภาควิชา และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11)

รายละเอียดข่าว

   

8 กรกฎาคม 2559

ภาควิชาอนามัยครอบครัวร่วมกับสมาคมอนามัยครอบครัวประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการ อนามัยครอบครัวแห่งชาติ ครั้งที่ 8 เรื่องครอบครัวไทยในศตวรรษที่ 21ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานครปาฐกถาพิเศษ โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในหัวข้อครอบครัวไทยในศตวรรษที่ 21

รายละเอียดข่าว

   

3 กรกฎาคม 2559

รองศาตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ และอาจารย์ ดร.กรวรรณ ยอดไม้ พานักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกอนามัยครอบครัวลงฝึกปฏิบัติภาคสนามเพื่อศึกษาชุมชน ณ ชุมชนทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ์

รายละเอียดข่าว

   

1 กรกฎาคม 2559

ผู้ช่วยศาตราจารย์.ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์และผู้ช่วยศาตราจารย์.ดร.ปิยาธิดา ขจรชัยกุล พานักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกอนามัยครอบครัว ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีศิษย์เก่าร่วมเป็นวิทยากรและกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา

รายละเอียดข่าว

   

23 มิถุนายน 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัวและอาจารย์ ร่วมพิธีแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทย - หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2558 โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท พร้อมมอบประกาศนียบัตร แก่มหาบัณฑิต ณ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดข่าว

   

19 มิถุนายน 2559

สมาคมอนามัยครอบครัวประเทศไทย จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ณ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 5 โดยมีหัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย กล่าวรายงาน และนายกสมาคมอนามัยครอบครัวประเทศไทย รองศาตราจารย์ นพ.พิทยา จารุพูนผล กล่าวเปิดงาน

รายละเอียดข่าว

   

16 มิถุนายน 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว และประธานคณะกรรมการ พิจารณาจริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมและเป็นวิทยากรในหัวข้อ จริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์ให้กับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดข่าว

   

1 มิถุนายน 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย ปิติกุลตังได้บันทึกเทปรายการ "ชัวร์ก่อนแชร์" ในหัวข้อเรื่อง.. ใช้ไม้ปั่นหูมีอันตราย ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โปรดติดตามรับชม..รายการ ชัวร์ก่อนแชร์ ช่อง 9 อสมท. เวลาหลังข่าว 20.30 น.

รายละเอียดข่าว

   

26 พฤษภาคม 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัวและคณาจารย์ เข้าร่วมพีธีถวายผ้าป่า เพื่อการศึกษา โดยรองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา กองทุนครุทายาท คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมเฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา

รายละเอียดข่าว

   

25 พฤษภาคม 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัวและคณาจารย์ เข้าร่วมฟังบรรยายธรรมะ เรื่อง "สร้างพลังให้กับชีวิต...ด้วยวิธีคิดแบบบวกๆ" โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต และทีมพระวิทยากรธรรมะ เดลิเวอรี่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 68 ปี ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

รายละเอียดข่าว

   

28 พฤษภาคม 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว อบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมุนษย์ให้กับนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาบัณฑิต หลักสูตรภาคพิเศษ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดข่าว

   

17 พฤษภาคม 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว อัดเทปรายการ "สูงวัยใจเกินร้อย" เรื่อง การป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดข่าว

   

12 พฤษภาคม 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัวร่วมเดินทางกับคณะผู้บริหาร คณะเยี่ยมการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ตำบลวังม่วง ตำบลแสลงพัน และตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2559

รายละเอียดข่าว

   

10 พฤษภาคม 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายสาธารณสุข งานเฉลิมฉลอง 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461 - 2561) ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียดข่าว

   

28 เมษายน 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย ปิติกุลตัง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ พานักศึกษาหลักสูตรวท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกอนามัยครอบครัว ดูงานเรื่องการให้บริการและการดูแลผู้ที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพ.สัญญา ภัทราชัย เป็นผู้บรรยาย ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษาดูงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา สศอค 606 สรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์และ การควบคุมการเจริญพันธุ์

รายละเอียดข่าว

   

26 เมษายน 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์แสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล กองทิพย์ เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดข่าว

   

25 เมษายน 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย ปิติกุลตัง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ พานักศึกษาหลักสูตรวท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกอนามัยครอบครัว ดูงานเรื่อง Adolescent Clinic โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วิโรจน์ อารีย์ลักษณ์ เป็นผู้บรรยาย ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

รายละเอียดข่าว

   

13 เมษายน 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว และคณะอาจารย์ภาควิชา อนามัยครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในงานย้อนยุค วันวาน เล่นสงกรานต์สาสุข 2559 ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

รายละเอียดข่าว

   

25 มีนาคม 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย ปิติกุลตัง พานักศึกษาหลักสูตรวท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกอนามัยครอบครัว ดูงานเรื่องการให้บริการและการดูแลผู้มีบุตรยาก โดย อาจารย์ นพ.เกรียงชัย สัจจเจริญพงษ์ เป็นผู้บรรยาย ณ โรงพยาบาลเจตนิน การศึกษาดูงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา สศอค 606 สรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์และการควบคุมการเจริญพันธุ์

รายละเอียดข่าว

   

16 มีนาคม 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย ปิติกุลตัง และอาจารย์ ดร.กรวรรณ ยอดไม้ พานักศึกษาหลักสูตรวท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกอนามัยครอบครัว ดูงานโดย ดร. ระพีพันธ์ จอมมะเริงเป็นผู้บรรยาย ณ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยเรื่อง Gender Identity Disorder และการให้บริการคัดกรอง ดูแลผู้ติดเชื้อ HIV การศึกษาดูงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา สศอค 611 ชีวิตครอบครัวและเพศศึกษา

รายละเอียดข่าว

   

4 มีนาคม 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ขจรชัยกุล พานักศึกษาหลักสูตรวท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกอนามัยครอบครัวดูงานในหัวข้อเรื่อง "ทักาะและพัฒนาการเด็กปฐมวัย" โดยอาจารย์รุจิรัตน์ อุ่นเจริญเป็นผู้บรรยาย ณ โรงเรียนประตูชัย (ฝ่ายชั้นปฐมวัย) เวลา 10.00-12.00 น. และหัวข้อเรื่อง "การดูแลสุขภาพและพัฒนาการเด็กในชุมชน" โดยอาจารย์วิเชียร ทองนพเป็นผู้บรรยาย ณ ศูนย์การแพทย์วัดตึก เวลา 13.00-14.00 น. การศึกษาดูงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสศอค 608 พัฒนาการเด็กและการอบรมเลี้ยงดู ของนักศึกษาระดับปริญญาโท

รายละเอียดข่าว

   

14 มกราคม 2559

ภาควิชาอนามัยครอบครัว และภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข จัดงานทำบุญภาควิชา และเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ 2559 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ณ อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง (อาคาร7)ชั้น 9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดข่าว

   

15 มกราคม 2559

บันทึกเทปรายการชัวร์ก่อนแชร์ ช่อง 9 อสมท เรื่องแป้งฝุ่น/เปิดแอร์ ใส่เด็ก? เรื่อง"เปิดแอร์ใส่หน้าเด็กทำให้เด็กเป็นอัมพาต" และ "การใช้แป้งฝุ่นหรือแป้งเด็กส่งผลให้เด็กเป็น โรคทางเดินหายใจ" ชัวร์ก่อนแชร์...สัมภาษณ์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภชัย ปิติกุลตัง อาจารย์ประจำภาควิชาอนามัยครอบครัวที่ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

รายละเอียดข่าว

 

 

 

 

 

footer logo

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาอนามัยครอบครัว อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง ชั้น 9
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.

โทรศัพท์: 0 2354 8536 ,0 235 4844-9 ต่อ 1302
อีเมล์: headphfh@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phfh.ph.mahidol.ac.th
Follow us: https://www.facebook.com/MUFHPH