ข่าวประชาสัมพันธ์


: นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย รับเชิญวิทยากร เข้าร่วมในฐานะผู้ดำเนินรายการ พานักศึกษา 2 คน ได้แก่ นางสาวจิรนันท์ ปุริมาตย์ และนางสาวสุภาภรณ์ ทันธอัถต์ นักศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาอนามัยครอบครัว นำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2561 จัดโดยสมาคมนักประชากรไทย ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพมหานคร

16 พฤศจิกายน 2561

: นักศึกษารายงานความก้าวหน้าปีการศึกษา 2561

คณาจารย์ภาควิชาอนามัยครอบครัว ได้เข้าร่วมฟังรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาอนามัยครอบครัว ณ ห้องประชุมเพ็ญศรี พิชัยสนิธ 2 อาคาร 7 (สวัสดิ์ แดงสว่าง) ชั้น 9

21 พฤศจิกายน 2561

: นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย รับเชิญวิทยากร เข้าร่วมในฐานะผู้ดำเนินรายการ พานักศึกษา 2 คน ได้แก่ นางสาวจิรนันท์ ปุริมาตย์ และนางสาวสุภาภรณ์ ทันธอัถต์ นักศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาอนามัยครอบครัว นำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2561 จัดโดยสมาคมนักประชากรไทย ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพมหานคร

16 พฤศจิกายน 2561

: วิทยากรให้กับองค์การภายนอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา รับเชิญวิทยากร หัวข้อเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการฏิบัติงานและการทำงานเป็นทีมในการดูแลผู้ป่วย ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ โรงแรมอิมเพอร์รอลย์ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

17 พฤศจิกายน 2561

:วิทยากรให้กับบริษัท SMC

ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในหัวข้อเรื่อง การสื่อสารอย่างครองใจคน และการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า บางกอก แม่น้ำริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

16 พฤศจิกายน 2561

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าเบญจมบพิตร

รองศาสตราจารย์ นพ.พิทยา จารุพูนผล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าเบญจมบพิตรในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องแนวทางการพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร

16 พฤศจิกายน 2561

: ทีมพลังแพทย์กับแนวทางพัฒนาแพทย์สภา

รองศาสตราจารย์ นพ.พิทยา จารุพูนผล ได้รับเชิญออกรายการ วันนี้ประเทศไทย What happened ในประเด็น "ทีมพลังแพทย์กับแนวทางพัฒนาแพทยสภา" เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21.00-22.00 น. และรีรัน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20.00-21.00 น. ณ สถานีสุวรรณภูมิTV | คลิกดูรายการ

13 พฤศจิกายน 2561

: วิทยากรให้กับนักศึกษาต่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อเรื่อง Current issues in family health and reproductive health ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้นปีที่ 2-4 ณ วิทยาลัย Sekolah Tinggi ILmu Kesehatan ประเทศอินโดนีเซีย

13 พฤศจิกายน 2561

: นำนักศึกษาทัศนศึกษาโรงพยาบาลบางปะหัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยะธิดา ขจรชัยกุล นำนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาจิตวิทยาคลินิก ชั้นปีที่ 2 ไปทัศนศึกษาที่ โรงพยาบาลบางปะหันและรพ.สต.ทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ในวิชา Advance Community Mental Health

31 ตุลาคม 2561

: คณบดีเยี่ยมภาควิชา

ผศ.ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา และคณาจารย์ ต้อนรับคณบดีและคณะผู้บริหารมาเยี่ยมภาควิชา โดยนำเสนอผลการปฏิบัติที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2561 และทำข้อตกลงการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมเพ็ญศรีพิชัยสนิธ 2 อาคาร 7 ชั้น 8

19 ตุลาคม 2561

: พิธีทำบุญถวายพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ ๙

หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาอนามัยครอบครัว ร่วมตักบาตรและทำบุญถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

11 ตุลาคม 2561

: วันมหิดล

หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาอนามัยครอบครัว และสมาคมอนามัยครอบครัวประเทศไทย ร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสัการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก เนื่องใน "วันมหิดล" ในวันที่ 24 กันยายน 2560 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

24 กันยายน 2561

: งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชา ร่วมงานเกษียณอายุงานของคณะ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความรักและความผูกพัน ที่มีให้กับผู้เกษียณฯในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งหมด 6 ท่าน ณ ห้องประชุมเฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ชั้น 2 อาคารตามรอยพระบาทพระบิดา คณะสาธารณสุขศาสตร์

19 กันยายน 2561

: คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา แสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา และคณาจารย์ พร้อมด้วยมหาบัณฑิต สักการะที่ลานพระบรมรูปพระราชบิดา จากนั้นคณาจารย์ได้กล่าวแสดงความยินดีและมอบของขวัญเป็นกำลังใจ ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุมเพ็ญศรี พิชัยสนิธ ชั้น 8 อาคาร 7

14 กันยายน 2561

: เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ ความร่วมมือและการทำงานวิจัยร่วมกับ Affirms

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ขจรชัยกูล เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ ความร่วมมือและการทำงานวิจัยร่วมกับ Affirms และวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 2

10 กันยายน 2561

: ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรัญ

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววรัญ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาอนามัยครอบครัว และได้ตอบรับตีพิมพ์ สำหรับ international publication จาก Journal of health research

5 กันยายน 2561

: พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา หัวหน้าภาคและคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

10 สิงหาคม 2561

: ประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒรางานวิจัย กรมควบคุมโรค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายในงานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัย ในหัวข้อ หลักการและขั้นตอนการออกแบบวิจัย ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม และ วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ สถาบันบำราศนราดุร กรมควบคุมโรค

2-3 สิงหาคม 2561

: สัมมนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเพ็ญศรี พิชัยสนิธ ที่ปรึกษาของภาควิชาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา หัวหน้าภาควิชาเปิดการสัมมนาหลักสูตร พร้อมด้วยอาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า

1 สิงหาคม 2561

: ร่วมแถลงข่าวการดำเนินงานโครงการชุมชนสุขภาพดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรินธิ์ กิตติพิชัย แถลงข่าวโครงการชุมชนสุขภาพดี (Health For All) ปี 2561 หรือ บวร.ร. (บ้าน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล) และเป็นหัวหน้าดำเนินโครงการ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเมจิก 2 กรุงเทพมหานคร

31 กรกฎาคม 2561

: พิธีถวายราชสดุดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา หัวหน้าภาคและคณาจารย์เข้าร่วมพิธีถวาย ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

26 กรกฎาคม 2561

: เสวนาแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่นในสังคมไทย

ผศ.ดร.ปิยะธิดา ขจรชัยกุล ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เสวนาแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนครอบครัว อบอุ่น ในงานการประชุมวิชาการด้านครอบครัว เรื่อง ครอบครัวอบอุ่น หัวใจสู่ประเทศไทย 4.0 โดยศูนย์วิจัยและครอบครัวไทยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกับสมาคมครอบครัว ศึกษาแห่งประเทศไทย

19 กรกฎาคม 2561

: รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 2/2560

รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และ ผศ.นพ.ศุภชัย ปิติกุลตัง ร่วมเป็นวิทยากร ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์ ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

12 กรกฎาคม 2561

: รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 2/2560

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกอนามัยครอบครัว (ภาคปกติและภาคพิเศษ) รายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256

4 มิถุนายน 2561

: คณาจารย์ภาควิชาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16

คณาจารย์ภาควิชาอนามัยครอบครัวเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสาธาณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16 โดย ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดงาน

31 พฤษภาคม 2561

: วิทยากรสัมมนาโครงการ Mahidol Alumni Engagement

ผศ.ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว วิทยากรงานสัมมนาโครงการ Mahidol Alumni Engagement โดย กองกิจการนักเรียน มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรม ฟีชเชอร์แมน รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

30 พฤษภาคม 2561

: งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับอาจารย์ภาควิชา

หัวหน้าภาคและคณาจารย์ภาควิชาอนามัยครอบครัว ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับ ผศ.นพ.โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ ได้รับตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ ผศ.ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ ได้รับตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ กิจการพิเศษ พร้อมกับได้รับเกียรติ รศ.ดร.พญ.อรพินธ์ สิงหเดช

25 พฤษภาคม 2561

: อาจารย์บรรยายพิเศษ เรื่อง จริยธรรมการวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย บรรยายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ให้กับ นักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน วันที่ 6 พฤษภาคม 2561

6 พฤษภาคม 2561

: วิทยากรบรรยายนอกสถานที่

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้กับกรมอนามัย การประชุม เชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น ปี 2561 ทั้งหมด 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ

1 พฤษภาคม 2561

: งานเลื้ยงแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงอรพินท์ สิงหเดช ในโอกาสที่ได้รับรางวัล "ชัยนาทนเรนทร"

ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมอนามัยครอบครัวประเทศไทย จัดงานแสดงความ ยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงอรพินท์ สิงหเดช ในโอกาสที่ได้รับรางวัล "ชัยนาทนเรนทร" นักวิชาการสาธารณสุข ดีเด่น ประเภท วิชาการ ประจำปี 2560

27 เมษายน 2561

: ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โรงพยาบาลเจตนิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย ปิติกุลตัง พร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ และ อาจารย์ ดร.กรวรรณ ยอดไม้ พานักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาอนามัยครอบครัว (หลักสูตรภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดูงานเรื่องการแล ผู้มีบุตรยาก โดย อาจารย์ นพ.เกรียงชัย สัจจเจริญพงษ์ เป็นผู้บรรยาย ณ โรงพยาบาลเจตนิน การศึกษาดูงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา สศอค 644 สถานการณ์ปัจจุบันด้านอนามัยครอบครัว

30 มีนาคม 2561

: อบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

18 มีนาคม 2561

: ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โรงเรียนประตูชัย จ.พระนครศรีอยุธยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ขจรชัยกุล พานักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาอนามัย ครอบครัว (หลักสูตรภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดูงานเรื่องการทดลอง Denverll ณ โรงเรียนประตูชัย จ.พระนครศรีอยุธยา และโรงพยาบาลศูนย์ฯ

16 มีนาคม 2561

: วันพระราชทานนาม มหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงษ์อาษา หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว เข้าร่วมงาน วันพระราชทานนาม มหิดล ในพิธีถวายพานพุ่มเพื่อสักการะพระราชนุเสาวรีย์สมเด็จ พระราชบิดา ครบรอบ 49 ปี และวันพระราชทานนาม 130 ปี ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

2 มีนาคม 2561

: การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการวิจัยกับทีมแพทย์จาก สปป.ลาว

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการวิจัยกับทีมแพทย์จากสปป.ลาว ในหัว ข้อเรื่อง การฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแทพย์ และสาธารณสุข จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 20 พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561

28 กุมภาพันธ์ 2561

: พิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานฯ PA

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว ร่วมพิธีลงนามข้อ ตกลงการปฏิบัติงานภาควิชา (PA) ระหว่างภาควิชากับคณะโดยมีคณบดี คณะสาธารณสุข- ศาสตร์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 6 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

23 กุมภาพันธ์ 2561

: การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลฯ

รองศาตราจารย์ นพ.พิทยา จารุพูนผล นายกสมาคมอนามัยครอบครัวประเทศไทย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา เลขาธิการสมาคมอนามัยครอบครัวประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานโบว์ลิ่งการกุศล พร้อมเป็นประธานการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ณ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 5 บรรยากาศในงานเป็นไปอย่าง

27 มกราคม 2561

ทีมผู้บริหารเยี่ยมภาควิชาอนามัยครอบครัว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา หัวหน้าภาควิชาและคณาจารย์ภาควิชาอนามัยครอบครัว ต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารเยี่ยมภาควิชาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางการ

19 มกราคม 2561

ทำข้อตกลง (MOU) กับกระทรวงสาธารณสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา หัวหน้าภาควิชา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะธิดา ขจรชัยกุล คณาจารย์ภาควิชาอนามัยครอบครัว  พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง  ธนสุกาญจน์  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมทำข้อตกลง (MOU) กับกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อให้ทุนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเรียนต่อปริญญาโท  สาขาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ณ กระทรวงสาธารณสุข

17 มกราคม 2561

footer logo

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาอนามัยครอบครัว อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง ชั้น 9
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.

โทรศัพท์: 0 2354 8536 ,0 235 4844-9 ต่อ 1302
อีเมล์: headphfh@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phfh.ph.mahidol.ac.th
Follow us: , https://www.facebook.com/MUFHPH/