ภาควิชาอนามัยครอบครัว

    

        ภาควิชาอนามัยครอบครัวได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2491 พร้อมกับการก่อตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (หรือมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ในขณะนั้น) โดยเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาบริหารงานสาธารณสุขและมารดาและทารกสงเคราะห์ ในระยะแรกอาจารย์ของภาควิชาได้มีส่วนร่วมในการสอนนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ต่อมาในปี พ.ศ. 2498 เปิดสอนวิชาอนามัยแม่และเด็กสำหรับนักศึกษาพยาบาลสาธารณสุข
     ในปี พ.ศ. 2510 ได้แยกออกมาเป็นภาควิชาอนามัยแม่และเด็ก และเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกอนามัยครอบครัว เป็นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2520 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านอนามัยครอบครัว ทั้งในส่วนการวางแผนงาน การดำเนินงาน และการศึกษาวิจัย และในเดือนตุลาคม 2538 ภาควิชาได้เปลี่ยนชื่อเป็น
ภาควิชาอนามัยครอบครัว เพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานที่ครอบคลุมและการดูแลสุขภาพของสมาชิกทุกคนในครอบครัว ที่ตั้งภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคาร 7 ชั้น 9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 4201/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
     นับแต่ก่อตั้งภาควิชาอนามัยครอบครัว ภาควิชามีหัวหน้าภาควิชาตามลำดับดังนี้
     1. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจินดาภา     สายัณหวิกสิต, พ.บ., M.P.H. (Minn.), S.M. in Hyg.(Harvard):  ระหว่าง พ.ศ. 2491 - 2517
     2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธงชัย         ปภัสราทร, พ.บ., M.P.H. S.M. in Hyg.(Harvard):                    ระหว่าง พ.ศ. 2517 - 2518
     3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์อนุสิทธิ์      รัชตศิลปิน, พ.บ., M.P.H., S.M. in Hyg. (Harvard):                  ระหว่าง พ.ศ. 2518 - 2519
     4. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเพ็ญศรี      พิชัยสนิธ, พ.บ., M.P.H., Diplomate in the American Board of Pediatrics:
         ระหว่าง พ.ศ. 2519 - 2538
    5. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศิริกุล   อิศรานุรักษ์ ,พ.บ.,M.P.H.(UNC-CH),ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์),อ.ว.(เวช Diploma of Thai Board of         Pediatrics, Diploma of Thai Board of Preventive Medicine:        ระหว่าง พ.ศ. 2539 - 2543
    6. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา   จารุพูนผล, สพ.บ. , M.D., D.T.M. & H., M.P.H.M., FCFPT. Diploma Thai Board of          Preventive Medicine, Diploma Thai Board of General Practitioner:            ระหว่าง พ.ศ. 2543 - 2549
    7. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจรวยพร สุภาพ, วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์),พ.บ., M.P.H (Urban Health), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว):           ระหว่าง พ.ศ. 2549 - 2553
     8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา         จำรูญสวัสดิ์, ปร.ด.(สังคมศาสตร์การแพทย์) :     ระหว่าง พ.ศ. 2553 - 2556
     9. รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม             นันทมงคลชัย, ปร.ด.(ประชากรศาสตร์)            เดือน มิถุนายน 2556 - 3 กรกฎาคม 2560
    10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา, วท.ม.(การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์):    4 กรกฎาคม 2560 - จนถึงปัจจุบัน