ภาควิชาอนามัยครอบครัว

    

        ภาควิชาอนามัยครอบครัวได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2491 พร้อมกับการก่อตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (หรือมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ในขณะนั้น) โดยเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาบริหารงานสาธารณสุขและมารดาและทารกสงเคราะห์ ในระยะแรกอาจารย์ของภาควิชาได้มีส่วนร่วมในการสอนนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ต่อมาในปี พ.ศ. 2498 เปิดสอนวิชาอนามัยแม่และเด็กสำหรับนักศึกษาพยาบาลสาธารณสุข
     ในปี พ.ศ. 2510 ได้แยกออกมาเป็นภาควิชาอนามัยแม่และเด็ก และเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกอนามัยครอบครัว เป็นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2520 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านอนามัยครอบครัว ทั้งในส่วนการวางแผนงาน การดำเนินงาน และการศึกษาวิจัย และในเดือนตุลาคม 2538 ภาควิชาได้เปลี่ยนชื่อเป็น
ภาควิชาอนามัยครอบครัว เพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานที่ครอบคลุมและการดูแลสุขภาพของสมาชิกทุกคนในครอบครัว ที่ตั้งภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคาร 7 ชั้น 9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 4201/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
     นับแต่ก่อตั้งภาควิชาอนามัยครอบครัว ภาควิชามีหัวหน้าภาควิชาตามลำดับดังนี้
     1. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจินดาภา     สายัณหวิกสิต     ระหว่าง พ.ศ. 2491 - 2517
     2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธงชัย         ปภัสราทร          ระหว่าง พ.ศ. 2517 - 2518
     3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์อนุสิทธิ์      รัชตศิลปิน          ระหว่าง พ.ศ. 2518 - 2519
     4. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเพ็ญศรี      พิชัยสนิธ           ระหว่าง พ.ศ. 2519 - 2538
     5. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศิริกุล   อิศรานุรักษ์        ระหว่าง พ.ศ. 2539 - 2543
     6. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา   จารุพูนผล          ระหว่าง พ.ศ. 2543 - 2549
     7. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจรวยพร สุภาพ              ระหว่าง พ.ศ. 2549 - 2553
     8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา         จำรูญสวัสดิ์       ระหว่าง พ.ศ. 2553 - 2556
     9. รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม             นันทมงคลชัย    มิถุนายน 2556 จนถึงปัจจุบัน