เกี่ยวกับภาควิชา

        ภาควิชาอนามัยครอบครัวได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2491 พร้อมกับการก่อตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (หรือมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ในขณะนั้น) โดยเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาบริหารงานสาธารณสุขและมารดาและทารกสงเคราะห์ ในระยะแรกอาจารย์ของภาควิชาได้มีส่วนร่วมในการสอนนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ต่อมาในปี พ.ศ. 2498 เปิดสอนวิชาอนามัยแม่และเด็กสำหรับนักศึกษาพยาบาลสาธารณสุข

        ในปี พ.ศ. 2510 ได้แยกออกมาเป็นภาควิชาอนามัยแม่และเด็ก และเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกอนามัยครอบครัว เป็นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2520 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านอนามัยครอบครัว ทั้งในส่วนการวางแผนงาน การดำเนินงาน และการศึกษาวิจัย และในเดือนตุลาคม 2538 ภาควิชาได้เปลี่ยนชื่อเป็น ภาควิชาอนามัยครอบครัว เพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานที่ครอบคลุมและการดูแลสุขภาพของสมาชิกทุกคนในครอบครัว ที่ตั้งภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคาร 7 ชั้น 9 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 4201/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

        นับแต่ก่อตั้งภาควิชาอนามัยครอบครัว   ภาควิชามีหัวหน้าภาควิชาตามลำดับดังนี้

1. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจินดาภา สายัณหวิกสิต     ระหว่าง พ.ศ. 2491 - 2517
2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธงชัย ปภัสราทร              ระหว่าง พ.ศ. 2517 - 2518
3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์อนุสิทธิ์ รัชตศิลปิน           ระหว่าง พ.ศ. 2518 - 2519
4. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเพ็ญศรี พิชัยสนิธ             ระหว่าง พ.ศ. 2519 - 2538
5. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศิริกุล อิศรานุรักษ์       ระหว่าง พ.ศ. 2539 - 2543
6. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล          ระหว่าง พ.ศ. 2543 - 2549
7. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจรวยพร สุภาพ            ระหว่าง พ.ศ. 2549 - 2553
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์             ระหว่าง พ.ศ. 2553 - 2556
9. รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย              มิถุนายน 2556 จนถึงปัจจุบัน

ปรัชญา

        การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพครอบครัว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านอนามัยครอบครัวในภูมิภาคเอเซียจุดมุ่งหมาย

1. ผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตด้านอนามัยครอบครัว ที่มีความรู้ ความสามารถวางแผน ดำเนินการประเมินผล และพัฒนางานวิจัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพครอบครัวอย่างเป็นระบบ
2. ศึกษาค้นคว้า ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนาสุขภาพครอบครัว
3. ให้บริการวิชาการด้านอนามัยครอบครัวครบวงจร

ภารกิจภาควิชา

        งานด้านการสอน: พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมแก่การสร้างบัณฑิตด้านอนามัยครอบครัวให้มีความรู้เชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัย สามารถแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นผู้นำงานด้านการวิจัย: ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสุขภาพอนามัยและ คุณภาพชีวิตของสถาบันครอบครัวงานด้านบริการวิชาการ: ให้บริการวิชาการด้านอนามัยครอบครัวแก่บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ในรูปแบบของการเป็นวิทยากร เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ การฝึกอบรม การให้คำปรึกษา การประชุมสัมมนาทางวิชา และการให้บริการชุมชนหลักสูตรที่เปิดสอน

1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกอนามัยครอบครัว (ภาคปกติ)
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกอนามัยครอบครัว (ภาคพิเศษ)
3. สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอกอนามัยครอบครัว